Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,240,367

 Xây dựng phần mềm SCPile tính toán - thiết kế móng cọc đất - xi măng
(Scpile software calculation – design soil cement pile foundation)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Hữu Đạo
Nơi đăng: Hội thảo khoa học ATCESD 2015; Số: 18/9/2015;Từ->đến trang: Update;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả xây dựng trình tự tính toán - thiết kế móng cọc đất xi măng (cọc SCP) trên cơ sở thừa kế các phương pháp của móng cọc và những kết quả nghiên cứu khác. Phần mềm SCPile được lập dựa trên ngôn ngữ lập trình Visua Basic.net để xây dựng một cơ sở dữ liệu cho tính toán cọc đất xi măng. Phần mềm cho phép lựa chọn cấp phối, tính toán kiểm tra sức chịu tải dọc trục, ngang trục của cọc đơn, nhóm cọc và kiểm tra móng cọc đất xi măng theo các trạng thái giới hạn. Ngoài các chức năng tính toán, thiết kế, phần mềm còn cho phép nhập và xuất kết quả dạng bảng tính sang Exel để phục vụ công tác sản xuất. Kết quả phần mềm được áp dụng tính toán thiết kế móng cọc đất xi măng tại công trình FPT Complex – thành phố Đà Nẵng. Từ khóa: cọc đất xi măng; móng cọc; sức chịu tải; cọc đơn; nhóm cọc; trạng thái giới hạn.
ABSTRACT
This paper presents the results build sequence of calculation - design soil cement pile (SCP) foundation on basic inheritance methods of pile foundation and other research results. Software SCPile Software was made on programming language Visua Basic.net to build a database to calculate the soil cement piles. Software allows choosing cement content, soils, calculation and check axial load capacity, horizontal of the single pile, pile group and check soil cement pile foundation under the state limit. In addition to the calculator function, design, the software also allows import and export the results to Excel spreadsheet format to serve the production. Results software application calculations and design soil cement pile foundation at FPT Complex – Danang city. Key words: soil cement pile; pile foundation; bearing capacity; single pile; pile group; state limit.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn