Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,709,434

 Analysis on selecting reasonable solution for diaphragm wall structure to support for tunnel construction by opencast method
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Khac Hai - Do Huu Dao - Pham Anh Tuan
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững TISDC2016; Số: ISBN 978-604-82-1809-6;Từ->đến trang: 345-354;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT: The scope of this paper carry out research into the solutions of diaphragm wall structure to support tunnel construction by the opencast method under the special condition of groundwater. To examine the technical and economic efficiencies of the project, four analyses are presented, included one solution using Larsen sheet piling and three solutions using SCP (Soil-Cement Piles). There were very effective solutions that are both Larsen sheet piling and the SCP wall - its piles penetrated into the clay layer. Their cost less than about 1.3 times the remaining two solutions. This paper represents the results of the numerical simulation that based on available finite difference methods using 2-Dimensional geotechnical software - Flac 5.0. Research results can provide some guidelines for the designer and furthermore bring new insights into the design of the excavation, especially the tunnel constructions by the opencast method. Keywords: Stress, deformation, displacement, soil cement pile, opencast method.
ABSTRACT
ABSTRACT: The scope of this paper carry out research into the solutions of diaphragm wall structure to support tunnel construction by the opencast method under the special condition of groundwater. To examine the technical and economic efficiencies of the project, four analyses are presented, included one solution using Larsen sheet piling and three solutions using SCP (Soil-Cement Piles). There were very effective solutions that are both Larsen sheet piling and the SCP wall - its piles penetrated into the clay layer. Their cost less than about 1.3 times the remaining two solutions. This paper represents the results of the numerical simulation that based on available finite difference methods using 2-Dimensional geotechnical software - Flac 5.0. Research results can provide some guidelines for the designer and furthermore bring new insights into the design of the excavation, especially the tunnel constructions by the opencast method. Keywords: Stress, deformation, displacement, soil cement pile, opencast method.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn