Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,961,581

 Nghiên cứu một số hình thức phá hoại cho hệ cọc kết hợp gia cường lưới địa kỹ thuật trong gia cố nền đất đắp(Study failure modes for geosynthtic reinforced pile supported embankment)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Anh Tuấn - Đỗ Hữu Đạo
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường, ISSN 1859-3941; Số: 55/11-2016;Từ->đến trang: 141-148;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cọc đất xi măng (CDM) thi công theo phương pháp trộn sâu có gia cường vải lưới địa kỹ thuật (GRPS) được sử dụng rộng rãi để gia cố cho nền đường đắp trên đất yếu. Việc tính toán dựa trên hình thức phá hoại trượt do mất ổn định bên ngoài và phá hoại cắt của cọc CDM cho ổn định nội bộ. Một vài hình thức phá hoại khác chẳng hạn như phá hoại cung trượt, phá hoại dạng khe nứt và hố lõm, phá hoại uốn của cọc và chọc thủng lưới địa kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của nền đắp. Bài báo này tiến hành phân tích một số hình thức phá hoại cho khối đắp trên nền cọc CDM kết hợp gia cường lưới địa kỹ thuật bằng phần mềm Plaxis theo phương pháp phần tử hữu hạn. Kết quả phân tích số cho thấy tỷ lệ chiều cao đắp với khoảng cách bố trí cọc CDM đã ảnh hưởng đáng kể đến sự mất ổn định của nền đắp. Bên cạnh đó, một vài thông số mới cần được xem xét cho việc tính toán sự ổn định là cũng được đề xuất trong bài báo này.Từ khoá: Cọc đất xi măng, cung trượt, phá hoại trượt, khe nứt, hố lõm, phá hoại uốn.
ABSTRACT
Cement deep mixing piles are widely used to support highway embankments constructed on soft compressible ground. Current design procedures for these embankments consider the sliding failure for external stability and the shear failure of cement deep mixing (CDM) piles for internal stability. Other failure modes such as collapse failure, slip circle failure, punching shear failure (overall or local) and bending failure of CDM piles are also significant for piles supported embankments. However, still there are uncertainties are identifying the critical failure modes for these embankments. Hence, this paper investigate some failure modes for Geosynthetic reinforced pile supported (GRPS) embankments by using the finite element method. The embankment and traffic loads are gradually increased to bring the embankment to the verge of failure. Bending of failure of CDM piles and subsequent shear failure for internal stability, local punching failure, overall punching failure and excessive total settlement failure are identified from the numerical analysis results and discussed in detail. Key word: Numerical analysis, cement deep mixing, failure modes, embankments, soft soil.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn