Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,961,571

 Nghiên cứu thực nghiệm xác định sức chịu tải của cọc bằng thí nghiệm nén tĩnh và so sánh với các quy trình hiện hành ở Việt Nam(An Experimental research into the determination of pile capacity loading by a static load test comparison with some curent Vietnamese codes)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Hữu Đạo
Nơi đăng: Tạp chí KH&CN Đại Học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531; Số: 6[41]/2010;Từ->đến trang: 1-8;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
TÓM TẮT Hiện nay có nhiều phương pháp xác định sức chịu tải của cọc như thí nghiệm nén tĩnh, thí nghiệm tải trọng động biến dạng lớn PDA, tính toán theo thí nghiệm hiện trường CPT, SPT hoặc lý thuyết. Trong đó thí nghiệm nén tĩnh là phương pháp cho phép xác định chính xác nhất sức chịu tải của cọc. Tuy nhiên khi thiết kế thì người kỹ sư thường tính toán theo các công thức theo lý thuyết nên cho kết quả chưa đúng với thực tế. Trên cơ sở thí nghiệm nén tĩnh cọc cho công trình thực tế kết hợp với các kết quả tính toán theo các quy trình, lý thuyết hiện hành, bài viết đưa ra những nhận xét và những hướng cần nghiên cứu, xem xét, các hệ số điều chỉnh cho phù hợp trong điều kiện đất nền ở Việt Nam khi sử dụng các quy trình từ nước ngoài.
ABSTRACT
ABSTRACT There are some methods to calculate plie capacity loading, such as pile static load test, pile dynamic analyzer testing – PDA, calculating with use the site test result from CPT (cone penetration testing), SPT (standard penetration testing) or from many mechanics and physics properties of soil. Among them, pile static load test allows determining pile capacity loading the most accurate. However, the engineers usually calculate by normal equations, that inherited from some foreign codes, so their results are’nt suitable the reality in our country. In some case, the designed results are too safety. Therefore, it will cost so much for the constructions. Basing on static load test result on location for reality construction and calculation result according in current Vietnamese Code, this paper brings out some comments, coefficients and needed problems studying to correct suitable in Viet Nam’s foundation conditions when using some codes to calculate pile’s bearing capacity from foreign country.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn