Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,240,382

 Thí nghiệm nén tĩnh SLT – thử động biến dạng lớn PDA, một số kết quả so sánh với tiêu chuẩn hiện hành(Static load test (STL) - Pile dynamic analysis (PDA), some resuilts to compare with some Vietnamese codes)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Lê Xuân Mai - Vũ Thanh Hải
Nơi đăng: Hội Thảo: Công nghệ mới trong xây dựng móng cọc - ĐH Bách Khoa tháng 3 năm 2011; Số: Tháng 3 năm 2011;Từ->đến trang: 137-148;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
TÓM TẮT: Trong bài viết [4] đã nêu quy trình thí nghiệm và cách đánh giá kết quả đối với thí nghiệm nén tĩnh (Static load test - theo TCVN: 269-2002[11]) và thí nghiệm thử động biến dạng lớn PDA (Pile dynamic analysis - theo ASTM D4945-00[13]). Việc nghiên cứu, so sánh, đánh giá độ tin cậy kiểm chứng lẫn nhau về kết quả hai thí nghiệm này cũng đã có một số công bố trên các tạp chí uy tín của GS Fellenius [14],[15],[16],[19] ...và một số tác giả khác. Bài viết trình bày một số kết quả thí nghiệm từ công trình thực tế và so sánh với một số phương pháp tính toán theo lý thuyết thường sử dụng ở nước ta.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn