Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,961,609

 Nghiên cứu áp dụng phương pháp thí nghiệm nén tĩnh mũi cọc cho cọc khoan nhồi chịu tải trọng lớn tại Đà Nẵng(Study to application the toe loading method (O-Cell) for bored pile bearing large load in Da Nang city)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Lê Xuân Mai - Phạm Văn Ngọc - Nguyễn Minh Hải
Nơi đăng: Hội nghị Khoa học công nghệ Đại Học Đà Nẵng lần thứ V - Tạp chí KHCN ĐHĐN ISSN 1859-1531; Số: 1[62]/2013;Từ->đến trang: 14-19;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
TÓM TẮT Thành phố Đà Nẵng và khu vực lân cận có hàng loạt các công trình nhà cao tầng, cầu lớn đã, đang và sẽ được xây dựng trong tương lai. Giải pháp nền móng cho các công trình này thường dùng cọc khoan nhồi đường kính lớn. Với phương pháp thí nghiệm nén tĩnh truyền thống sẽ huy động số lượng đối trọng rất lớn, tốn kém. Phương pháp thí nghiệm nén tĩnh tại mũi cọc thừa kế nguyên lý của Osterberg method là phương pháp hữu dụng để giải quyết các khó khăn trên. Bài báo trình bày về phương pháp và áp dụng thí nghiệm, phân tích kết quả sự truyền tải, huy động sức kháng mũi và thành bên cho 02 cọc khoan nhồi đường kính D=800mm và D=1000mm có dùng thiết bị đo ứng suất biến dạng strain-gauges tại công trình Tòa nhà văn phòng Seabank Đà nẵng. Trên cơ sở đó cho thấy những ưu việt và triển vọng áp dụng phương pháp này trong công tác thử tải cọc khoan nhồi, barrette trong địa bàn thành phố và vùng lân cận Từ khóa: Cọc khoan nhồi, mũi cọc, Osterberg method, thử tải, strain-gauges.
ABSTRACT
ABSTRACT Da Nang City and surrounding areas has series of high-rise buildings, large bridges have been and will be built in the future. Foundation solutions for these works often use large-diameter bored piles. With traditional static load test method (head down) will transport large of counterweight and costly. The toe loading test methods inheritance principles of Osterberg method is useful method to solve these problems. This paper presents the methodology and application of experiment, analysis results of mechanical load tranfer, mobilization of side and toe resistance for 02 bored pile diameter D = 800mm and D = 1000mm device used to measure stress-strain strain-gauges at the projects: The Building Office Seabank Danang. On that basis, shows the advantages and potential application of this method in the load test for large-diameter bored piles, barrette piles in the city and the surrounding region. Key words: Bored piles, pile toe, Osterberg method, load test, strain-gauges
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn