Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,709,427

 Experimental study on the strength characteristics of sand-cement pile
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Do Huu Dao1), Phan Cao Tho2), Nguyen Truong Tien3)
Nơi đăng: Proceeding The first international conference Thu Dau Mot University - Foundation and Soft Ground Engineering Conference - ICTMU 2013; Số: ISBN 978-604-82-0017-6;Từ->đến trang: 291-301;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Abstract: This paper presents the experimental study results on the characteristics of unconfined and bending strength of soil cement pile in sandy soil. The cement content from 150 to 350kg per cubic meters corresponded the curing time: 7 days, 14 days, 21 days, 28 days and 56 days. The correlation between unconfined compressive strength (U.C.S), bending strength (B.S) with content of cement, curing time, elastic modulus (E50) was set. For field test, 20 test piles at two different works: 7 and 13 soil cement piles respectively are also installed with 250kg cement per m3 sandy soil to determine the correlation between U.C.S in the laboratory and field with wet deep cement mixing engineering using static blade. The results have important implications in the practical application of soil cement pile with high strength for heavy structures and high-rise buildings. Key words: Sand cement pile, Unconfined compressive, Bending strength, Sandy soil, Curing.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn