Đặng Hoài Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,351,177

 
Mục này được 18411 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Hoài Phương
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/03/1986
Nơi sinh: TP Đà Nẵng
Quê quán Tam Quang - Vũ Thư - Thái Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học và kỹ thuật tính toán; Tại: Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Volgograd - Nga
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Hệ thống điều khiển, quản lý và xử lý thông tin; Tại: Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Volgograd - Nga
Dạy CN: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Nga, Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 04/2014 - 05/2015: Giảng viên tập sự, Bộ môn: Công nghệ phần mềm, Khoa: Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng.
05/2015 - 10/2015: Giảng viên, Bộ môn: Công nghệ phần mềm, Khoa: Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng.
11/2015 - 08/2017: Phó Trưởng Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
09/2017 đến nay: Giảng viên, Bộ môn: Công nghệ phần mềm, Khoa: Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng mô hình trắc nghiệm thích nghi ứng dụng phát triển hệ thống tự động đánh giá mức độ kiến thức và năng lực người học. Chủ nhiệm: Đặng Hoài Phương. Mã số: T2017-02-94. Năm: 2018. (Jun 13 2019 1:05PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý công tác giảng viên chủ nhiệm và đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đặng Hoài Phương. Thành viên: Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Văn Cả, Nguyễn Trung Tiến. Mã số: T2016-02-55. Năm: 2016. (Jun 13 2019 1:04PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Collaborative recommenderation based on statistical implication rules. Tác giả: Phan Quoc Nghia, Dang Hoai Phuong, Huynh Xuan Hiep. Journal of Computer Science and Cybernetics. Số: 3(33). Trang: 247-262. Năm 2017. (Jun 13 2019 1:07PM)
[2]Bài báo: Lựa chọn mô hình và tham số cho bài toán tư vấn lọc cộng tác dựa trên đồ thị đánh giá. Tác giả: Phan Quốc Nghĩa, Đặng Hoài Phương và Huỳnh Xuân Hiệp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số: Chuyên đề CNTT. Trang: 171-178. Năm 2017. (Jun 13 2019 1:10PM)
[3]Bài báo: Mô hình tư vấn lọc cộng tác tích hợp dựa trên tương đồng sản phẩm. Tác giả: ThS. Phan Quốc Nghĩa*; TS. Đặng Hoài Phương; PGS.TS. Huỳnh Xuân Hiệp. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(110).2017. Trang: 59. Năm 2017. (Apr 11 2017 11:10AM)
[4]Bài báo: Hệ thống tư vấn lọc cộng tác theo người dùng dựa trên độ đo hàm ý thống kê. Tác giả: Phan Quốc Nghĩa, Nguyễn Minh Kỳ, Đặng Hoài Phương, Huỳnh Xuân Hiệp. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR'9)". Số: 9. Trang: 231-239. Năm 2016. (Nov 22 2016 12:27PM)
[5]Bài báo: Ứng dụng mô hình 3 tham số Birnbaum xây dựng hệ thống tự động đánh giá năng lực người học. Tác giả: Mai Văn Hà*; Đặng Hoài Phương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 146. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[6]Tham luận: Xây dựng mô hình trắc nghiệm thích nghi trên cơ sở lý thuyết đáp ứng câu hỏi. Tác giả: Lê Xuân Tài, Đặng Hoài Phương. Hội nghị Khoa học "Một số vấn đề tiên tiến trong công nghệ thông tin và truyền thông" (SAICT 2015). Trang: 5-17. Năm 2015. (Dec 4 2015 6:26PM)
[7]Bài báo: Ứng dụng mô hình model-view-controller trong việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý ký túc xá trường đại học bách khoa, đại học đà nẵng. Tác giả: Đặng Hoài Phương*, Nguyễn Văn Đông, Dinh Thi Hong Huyen, Pham Thi Thu Hien, Lam Thi Hong Tam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 80. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Adaptive testing model approach based on Birnbaum model and Markov model. Authors: HP. Dang; VH. Mai. Journal of Engineering Science and Technology. No: 14(5). Pages: 18-31. Year 2019. (Jun 13 2019 1:13PM)
[2]Article: Statistical Implicative Similarity Measures for Userbased Collaborative Filtering Recommender System. Authors: Phan Quoc Nghia, Dang Hoai Phuong, Huynh Xuan Hiep. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. No: 11(7). Pages: 140-146. Year 2016. (Jun 13 2019 1:02PM)
[3]Article: Model of complex adaptive testing. Authors: Dang Hoai Phuong. International Scientific Journal. No: 5. Pages: 25-27. Year 2016. (Jul 18 2016 10:53AM)
[4]Article: Environment in building adaptive testing algorithms. Authors: Dang Hoai Phuong, Shabalina O.A., Kamaev V.A.. Информатизация и связь. No: 2. Pages: 107-110. Year 2013. (Feb 27 2015 10:45PM)
[5]Presentations: Evaluation methods for parameters in choice questions model. Authors: Dang Hoai Phuong. Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: матер. XVI междунар. науч.-практ. конф., 9 окт. 2013 г. / Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». - М. Pages: 36-38. Year 2013. (Feb 27 2015 11:34PM)
[6]Article: Synthesis adaptive testing algorithm creation methods. Authors: Dang Hoai Phuong, Shabalina O.A.. Prospects of science. No: 9(48). Pages: 100-103. Year 2013. (Feb 27 2015 10:39PM)
[7]Article: Synthesis adaptive test. Authors: Dang Hoai Phuong, Shabalina O.A.. Известия ВолгГТУ. Серия "Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и информатики в технических системах". No: 14. Pages: 75-82. Year 2013. (Feb 27 2015 10:58PM)
[8]Presentations: Adaptive testing model. Authors: Dang Hoai Phuongmarriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair. Решение проблем развития предприятий: роль научных исследований: матер. IV междунар. науч.-практ. конф. (20 нояб. 2013 г.) : сб. науч. ст. / Науч.-издат. центр Априори. - Краснодар. Pages: 140-142. Year 2013. (Feb 27 2015 11:36PM)
[9]Presentations: Adaptive testing formation viewpoints. Authors: Dang Hoai Phuong. Актуальные вопросы современной науки: матер. VII междунар. науч. конф., г. Санкт-Петербург, 24-25 окт. 2013 г. / Науч.-издат. центр «Открытие». - СПб. Pages: 76-79. Year 2013. (Feb 27 2015 11:39PM)
[10]Presentations: Analyze the characteristics of adaptive testing model formation process. Authors: Dang Hoai Phuong. Актуальные вопросы современной техники и технологии: сб. докл. XIII-й междунар. науч. конф. (г. Липецк, 25 окт. 2013 г.) / Липецкое регион. отд-ние Общерос. обществ. организации «Российский союз молодых учёных», Издат. центр «Гравис» [и др.]. - Липецк. Pages: 14-17. Year 2013. (Feb 27 2015 11:32PM)
[11]Article: Adaptive testing algorithm design methods. Authors: Dang Hoai Phuong, Shabalina O.A., Kamaev V.A.. Известия ВолгГТУ. Серия «Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и информатики в технических системах». No: 4. Pages: 107-113. Year 2012. (Feb 27 2015 10:43PM)
[12]Presentations: Automation system in building robot motion model structure. Authors: Dang Hoai Phuong, Mokhov A.D.. Computer Science and Engineering. ICT 2010: Proceedings of the Russian conference graduate students and young scientists (c. Ulyanovsk, 25-26 may 2010) / ULGTU. - Ulyanovsk. Pages: 368-371. Year 2010. (Feb 27 2015 10:55PM)
[13]Article: Automation in designing robot motion model. Authors: Đặng Hoài Phương, Mokhov A.D.. Молодой учёный. No: 5. Pages: 96-98. Year 2010. (Feb 27 2015 10:33PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Xuân Tài
Đề tài: Ứng dụng lý thuyết đáp ứng câu hỏi để xây dựng mô hình trắc nghiệm thích nghi

 Thạc sĩ

 trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[2]Lê Viết Hiệp
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng thuật toán trắc nghiệm thích nghi trên cơ sở mô hình Markov

 Thạc sĩ

 trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm: 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lập trình hướng đối tượng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2015 Sinh viên Đại học hệ chính quy, chính quy liên thông.  Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Kiến trúc phần mềm
Ngành: Công nghệ thông tin
 2015 Sinh viên Đại học hệ chính quy, chính quy liên thông  Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Lập trình Windows
Ngành: Công nghệ thông tin
 2015 Sinh viên Đại học hệ chính quy, chính quy liên thông  Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Lập trình .NET
Ngành: Công nghệ thông tin
 2015 Sinh viên Đại học hệ chính quy, chính quy liên thông  Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn