Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,625,194

 Phát triển kỹ thuật đảm bảo tính toàn vẹn thông tin trong các hệ thống đăng ký từ xa trên mạng Internet
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Văn Sơn, Đặng Hùng Vĩ
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ I Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin
marriage affairs open i want an affair
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2004
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn