Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='dhungvi' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,701,728

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu giải pháp cung cấp tài nguyên phân tán trong hệ thống máy chủ ảo của Cloud Computing. Chủ nhiệm: PGS.TS Lê Văn Sơn. Thành viên: Đặng Hùng Vĩ, Hồ Minh Hoành, Lê Thành Công, Lê Doãn Cang, Nguyễn Hà Huy Cường. Mã số: Đ-2012-. Năm: 2012. (Jan 11 2013 3:29PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng chương trình quản lý, lưu trữ văn thư điện tử trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đặng Hùng Vĩ. Mã số: T2011. Năm: 2011. (Feb 6 2012 9:00AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, ứng dụng chuẩn DDC14, MARC21 vào công tác phân loại, biên mục ứng dụng cho thư viện điện tử số trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đặng Hùng Vĩ. Mã số: T2010. Năm: 2010. (Feb 15 2011 3:12PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, xây dựng chương trình Quản lý sách thư viện bằng mã vạch phục vụ công tác quản lý sách trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đặng Hùng Vĩ. Mã số: T2009. Năm: 2009. (Feb 15 2011 3:02PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu hệ thống đảm bảo gắn bó dữ liệu trong chế độ đa người dùng cho bài toán ra quyết định tài chính trên mạng Internet/Intranet. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Thành viên: . Mã số: B2004-16-23. Năm: 2005. (Dec 31 2010 2:33PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng Giáo trình điện tử Hệ phân tán. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Mã số: B2003. Năm: 2004. (Dec 31 2010 2:33PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn