Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='dhungvi' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,632,198

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI HỆ THỐNG GIÁM SÁT TRỰC TUYẾN CÁC PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ. Tác giả: LÊ VĂN SƠN, NGUYỄN THANH TUẤN, ĐẶNG HÙNG VĨ, NGUYỄN THÁI HOÀNG, PHẠM THỊ DUNG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(64).2013. Trang: 161-169. Năm 2013. (Jun 14 2013 8:24PM)
[2]Tham luận: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ PHÂN TÁN CHO HỆ THỐNG MÃ MẠNG DỰA TRÊN MULTICAST ĐỂ CUNG CẤP TÀI NGUYÊN GĂNG. Tác giả: ĐẶNG HÙNG VĨ, LÊ VĂN SƠN
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin và Truyền thông lần thứ XIV
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 1-6. Năm 2012.
(Mar 12 2012 3:36PM)
[3]Tham luận: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GẮN BÓ DỮ LIỆU TRONG ĐA TRUY CẬP VÀO TÀI NGUYÊN THÔNG TIN DÙNG CHUNG CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CÁC TÀI KHOẢN. Tác giả:  LÊ THÀNH CÔNG, ĐẶNG HÙNG VĨ, NGUYỄN THỊ THÙY, HỒ MINH HOÀNH, NGUYỄN LƯƠNG VƯƠNG, LÊ VĂN SƠN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin và truyền thông lần thứ XIII. Năm 2010. (Feb 15 2011 3:20PM)
[4]Bài báo: MÔ HINH NGƯỜI SẢN XUẤT - NGƯỜI TIÊU THỤ TRONG XÂY DỰNG GIẢI PHÁP KỸ THUẬT GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỒNG THỜI PHÂN TÁN. Tác giả: Lê Văn Sơn, Đặng Hùng Vĩ, Hồ Minh Hoành. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(34). Trang: 94-102. Năm 2009. (Jan 19 2011 3:30PM)
[5]Tham luận: Vấn đề định tuyến với cơ sở mã mạng trong Multicast. Tác giả: Lê Văn Sơn, Đặng Hùng Vĩ, Nguyễn Vũ Bảo Sơn, Lê Thị Thanh Xuân. Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin và truyền thông lần thứ XI. Năm 2008. (Jan 19 2011 2:39PM)
[6]Tham luận: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát cho các bài toán đăng ký tài nguyên trực tuyến trong các hệ thống phân tán và song song trên mạng Internet/Intranet. Tác giả: Lê Văn Sơn, Đặng Hùng Vĩ, Lê Thành Công
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ III Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Năm 2007.
(Jan 19 2011 2:40PM)
[7]Bài báo: Mở rộng chức năng lập trình được của mạng IP trên cơ sở mô hình tham chiếu P.1520. Tác giả: Lê Văn Sơn, Đặng Hùng Vĩ. Tự động hoá ngày nay
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 3. Trang: 31-33. Năm 2004.
(Jan 19 2011 2:43PM)
[8]Bài báo: Phát triển kỹ thuật đảm bảo tính toàn vẹn thông tin trong các hệ thống đăng ký từ xa trên mạng Internet. Tác giả: Lê Văn Sơn, Đặng Hùng Vĩ
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ I Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin
marriage affairs open i want an affair
. Năm 2004.
(Jan 19 2011 2:46PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin dạy và học trên mạng Internet/Intranet. Tác giả: Lê Văn Sơn, Đặng Hùng Vĩ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 4. Trang: 58-63. Năm 2003.
(Jan 19 2011 2:47PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Deadlock Detection for Resource Allocation in Heterogeneous Distributed Platforms. Authors: Ha Huy Cuong Nguyen, Hung Vi Dang, Nguyen Minh Nhut Pham, Van Son Le, Thanh Thuy Nguyen. Springer International Publishing
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: Volume 361. Pages: 285-295. Year 2015.
(Jul 9 2015 1:01PM)
[2]Article: A New Technical Solution Prevention Deadlock for Resource Allocation in Heterogeneous Distributed Platforms. Authors: Nguyen Ha Huy Cuong; Dang Hung Vi; Le Van Son; Nguyen Thanh Thuy. India (IJCSN)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: Volume 4. Pages: 266 - 272. Year 2015.
(Jul 9 2015 12:50PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn