Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='dhungvi' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,625,131

[1] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng "Đã có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học 2006-2007". Số: 4920/QĐKT. Năm: 2007.
[2] Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng "Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2006-2007". Số: 369/QĐKT. Năm: 2010.
[3] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng "Đã có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học 2010-2011". Năm: 2011.
[4] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng "Đã có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học 2013-2014. Năm: 2014.
[5] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng "Đã có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học 2015-2016". Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn