Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,625,183

 Nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin dạy và học trên mạng Internet/Intranet
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Văn Sơn, Đặng Hùng Vĩ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 4;Từ->đến trang: 58-63;Năm: 2003
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo nhằm vào việc mô hình hóa hệ thống thông tin dạy và học dưới dạng website bằng
các công cụ và kỹ thuật tạo web động cho mạng Internet/Intranet trên cơ sở phân tích khả
năng ứng dụng của một số phần mềm đào tạo hiện hành. Hệ thống được hình thành theo
phương thức đa truy cập diễn ra đồng thời vào các tài nguyên dùng chung phân tán trong
điều kiện đảm bảo gắn bó thông tin cho toàn hệ.
ABSTRACT
This article aims at modelizing the information system for teaching and learning in the form of
Website with the tools and techniques of dynamic Web creation for the Internet/Intranet on the
basis of application analysis of some current softwares for training. The system is formed by
means of multi-accessment occuring synchronically in common resources distributed in case
the information coherence of the whole system is assured.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn