Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,701,713

 MÔ HINH NGƯỜI SẢN XUẤT - NGƯỜI TIÊU THỤ TRONG XÂY DỰNG GIẢI PHÁP KỸ THUẬT GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỒNG THỜI PHÂN TÁN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Văn Sơn, Đặng Hùng Vĩ, Hồ Minh Hoành
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 5(34);Từ->đến trang: 94-102;Năm: 2009
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
Problems of monitoring simultaneous activities, essentially, is the synchronization ones in large systems, diverse and complex. Within this article, we focus on synchronization among processes in distributed systems based on the partial order in the events. The issues of general order have been successfully studied by many authors expressed in works published in recent years [7,2,5]. In the study, authors have built technical solutions feasible for controlling large systems based on observations and decisions on the basis of operating model producers – consumers. Solutions are built by using Java language with two distributed libraries which are CORBA and RMI [15.11]. The above test solution was conducted on the multi-server system operating under their TCP / IP in the intranet.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn