Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,632,217

 NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GẮN BÓ DỮ LIỆU TRONG ĐA TRUY CẬP VÀO TÀI NGUYÊN THÔNG TIN DÙNG CHUNG CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CÁC TÀI KHOẢN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  LÊ THÀNH CÔNG, ĐẶNG HÙNG VĨ, NGUYỄN THỊ THÙY, HỒ MINH HOÀNH, NGUYỄN LƯƠNG VƯƠNG, LÊ VĂN SƠN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin và truyền thông lần thứ XIII.; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
 Đề tài này nghiên cứu giải pháp kỹ thuật gắn bó dữ liệu dùng chung trong hệ quản lý các tài khoản của ngân hàng. Trong quá trình vận hành - khai thác hệ, việc truy cập vào các tài khoản vốn được định nghĩa như là tài nguyên dùng chung theo trình tự ngẫu nhiên là nguyên nhân cơ bản dẫn đến trạng thái thiếu gắn bó thông tin. Các hệ kiểu này thường phát sinh những dữ liệu ảo, thiếu tin cậy và đặc biệt quan trọng đối với những dữ liệu đặc trưng cho đối tượng quản lý như số dư tài khoản trong hệ các tài khoản ngân hàng [2].
Để giải quyết vấn đề này, tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm trên tập hợp các trình tự tác động ngẫu nhiên và phân tích các kết quả nhằm đi đến một giải pháp có tính khả thi với độ tin cậy cao [1]. Giải pháp trật tự hóa các sự kiện giao dịch là cơ sở không chỉ cho phép thực hiện đúng đắn các phép toán mà còn có thể khắc phục có hiệu quả tình trạng không gắn bó thông tin trong đa truy cập vào hệ thống các tài khoản [1].
Giải pháp này được thể hiện bằng ngôn ngữ Java với các thư viện phân tán trong môi trường mạng IP.
ABSTRACT
 This research paper issues the technical solution for the shared data consistent in bank accounts management system. By the time of operation and exploitation, accessing to these accounts is defined as shared resources by random sequence which is the basic cause leading to status of lack of consistent information. These types of systems often produce  virtual data, lack confidence, and especially very important for specific data in particular management objects such as account balances in bank accounts system [2]
 
To solve this problem, the authors use empirical research methods on the sequence of random effects and analysis of the results to come to a feasible solution with high reliability [1]. Orderly transaction solution is the base which assures correct calculations, but also able to solve effectively the status of lack of consistent information in multi-access to the accounts system [1].
This solution is implemented by the Java language with the distributed libraries in IP network environments.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn