Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,701,705

 Nghiên cứu, ứng dụng chuẩn DDC14, MARC21 vào công tác phân loại, biên mục ứng dụng cho thư viện điện tử số trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Đặng Hùng Vĩ
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  
Số: T2010 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
 
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me

 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn