Đỗ Thị Hằng Nga
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,102,019

 
Mục này được 5117 lượt người xem
Họ và tên:  Đỗ Thị Hằng Nga
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  27/06/1981
Nơi sinh: Việt Trì - Phú Thọ
Quê quán Việt Trì - Phú Thọ
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Lịch sử Đảng; Tại: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, tp Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Lý luận Chính trị; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử Đảng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Bằng 2 Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2005 - 2010: Công tác tại Khoa Mác - Lênin, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
2010 đến nay: Công tác tại Khoa Lý luận chính trị, trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá hiệu quả chính sách phát triển Nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đỗ Thị Hằng Nga. Mã số: T2018-04.33. Năm: 2018. (Aug 5 2019 5:22PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công nghiệp hoá và hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới. Chủ nhiệm: TS. Ngô Văn Hà. Thành viên: Đỗ Thị Hằng Nga, Lê Thị Tuyết Ba, Nguyễn Tiến Lương.. Mã số: DD2013-04-35-BS. Năm: 2014. (Aug 5 2019 5:20PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Thành phố Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tác giả: Đỗ Thị Hằng Nga. HTQG của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch. Trang: 230-238. Năm 2021. (Mar 30 2021 11:34AM)
[2]Tham luận: Quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về con người trong "Hệ tư tưởng Đức" và sự vận dụng của Đảng trong sự nghiệp CNH,HĐH. Tác giả: Đỗ Thị Hằng Nga. Kỷ yếu HTQG "Di sản lý luận của Phriđơrich Ăngghen - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại. Trang: 269-279. Năm 2020. (Mar 30 2021 11:31AM)
[3]Tham luận: Hoạt động thờ cúng Hùng Vương ở tỉnh Lâm Đồng. Tác giả: Đinh Văn Trọng, Đỗ Thị Hằng Nga. Kỷ yếu hội thảo quốc gia. Trang: 664-670. Năm 2019. (Nov 11 2019 3:09PM)
[4]Bài báo: Di chúc của Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tác giả: Đỗ Thị Hằng Nga. Kỷ yếu hội thảo Khoa học ĐHKT: “50 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh”. Số: 5/2019. Trang: 48-52. Năm 2019. (Aug 8 2019 9:19AM)
[5]Bài báo: Quân và dân tỉnh Bình Định tham gia cuộc tiến công chiến lược Xuân năm 1972. Tác giả: Đinh Văn Trọng, Đỗ Thị Hằng Nga. Tạp chí Lịch sử Đảng. Số: 7. Trang: 19-24. Năm 2019. (Aug 5 2019 5:48PM)
[6]Bài báo: Tìm hiểu hệ thống di tích lịch sử - văn hoá khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam ở huyện đảo Lý sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Đinh Văn Trọng, Đỗ thị Hằng Nga, Mai Trọng Anh. Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung. Số: 02(58). Trang: 55-63. Năm 2019. (Aug 5 2019 5:45PM)
[7]Bài báo: Đánh giá hiệu quả chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở thành phố Đà Nẵng: định hướng và giải pháp. Tác giả: Đỗ Thị Hằng Nga. Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương. Số: 520. Trang: 58-60. Năm 2018. (Aug 5 2019 5:31PM)
[8]Bài báo: Vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Tác giả: Đỗ Thị Hằng Nga. Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương. Số: Chuyên đề. Trang: 29-31. Năm 2018. (Aug 5 2019 5:33PM)
[9]Bài báo: Một số giải pháp về quy hoạch tổ chức không gian và Quản lý đô thị góp phần giữ gìn văn hoá truyền thống và tạo dựng lối sống văn minh đô thị Đà Nẵng. Tác giả: Phùng Phú Phong, Đỗ Thị Hằng Nga. Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Số: 105. Trang: 9-13. Năm 2018. (Aug 5 2019 5:39PM)
[10]Bài báo: Quan điểm “lấy dân làm gốc” trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Tác giả: Đỗ Thị Hằng Nga. Tạp chí Nghiên cứu con người. Số: 4[9]. Trang: 16-28. Năm 2017. (Aug 5 2019 5:29PM)
[11]Bài báo: Tìm hiểu quan điểm tiết kiệm trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Tác giả: Đỗ Thị Hằng Nga. Tạp chí Dân tộc và thời đại. Số: 192. Trang: 60-63. Năm 2017. (Aug 5 2019 5:27PM)
[12]Tham luận: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường. Tác giả: Lưu Thị Mai Thanh, Đỗ Thị Hằng Nga. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Vai trò của văn hóa kinh doanh trong kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Trang: 183-194. Năm 2015. (Aug 5 2019 6:18PM)
[13]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy giáo. Tác giả: Ngô Văn Hà, Đỗ Thị Hằng Nga. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5[40]2010. Trang: 94-101. Năm 2010. (Aug 5 2019 5:25PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: The online public services in administrative procedure reform in Da Nang city (ICYRED 2020). Authors: Do Thi Hang Nga. Proceedings international conference for young researchers in economics and business 2020. Pages: 84-92. Year 2021. (Mar 30 2021 11:50AM)
[2]Article: I Private economic: Important driving force in the socialist-oriented market economy in Vietnam. Authors: Do Thi Hang Nga, Dinh Van Trong. International Journal of Social Science Research. No: Vol 2, No 1. Pages: 13-28. Year 2020. (Mar 30 2020 5:23PM)
[3]Article: Develop Tourism Human Resource for Da Nang in the Context of International Intergration. Authors: Do Thi Hang Nga. Huflit International Conference 2020 "Ensuring a high - quality human resource in the modern age". No: 10/2020. Pages: 287-293. Year 2020. (Oct 29 2020 11:08AM)
[4]Presentations: Private economic: Important driving force in the socialist-oriented market economy in Vietnam. Authors: Do Thi Hang Nga, Dinh Van Trong. International conference on educatio, technology, business and social science (ETBSS2019). Pages: 256-269. Year 2019. (Feb 3 2020 5:01PM)
[5]Presentations: Danang develops high-quality human resources in public sector to meet the requirements of the fourth industrial revolution (ICYREB2019). Authors: Đỗ Thị Hằng Nga. International conference for young researchers in economics and business. Pages: 764-772. Year 2019. (Feb 3 2020 4:54PM)
[6]Article: Development of high-quality human resources serving for socioeconomic development of Da nang city. Authors: Do Thi Hang Nga. International Journal of Modern Trends in Social Science. No: Volume:1 Issues:4. Pages: 15-27. Year 2018. (Aug 5 2019 5:36PM)
[7]Presentations: Development of high-quality human resources serving for socioeconomic development of Da nang city. Authors: Do Thi Hang Nga. Proceeding International Conference on Global Business and Social Sciences. Pages: 281-290. Year 2018. (Aug 5 2019 5:42PM)
  
 Sách và giáo trình
(Dec 12 2020 3:33PM)(Aug 5 2019 5:17PM)
[1]Hồ Chí Minh với tuyên ngôn độc lập năm 1945, giá trị và ý nghĩa thời đại
Chủ biên: Khoa Chính trị - hành chính. Đồng tác giả: Đỗ Thị Hằng Nga
.
Nơi XB: NXB. Khoa học xã hội. Năm 2020.
[2]Văn hoá kinh doanh trong kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Chủ biên: PGS.TS. Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: Đỗ Thị Hằng Nga
.
Nơi XB: Nxb. Đà Nẵng. Năm 2016.
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế. Số: 1066/QĐ-ĐHKT. Năm: 2016-2017.
[2] Giấy khen Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế. Số: 1245/QĐ-ĐHKT. Năm: 2019.
[3] Giấy khen CĐ Trường "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giỏi việc trường - đảm việc nhà giai đoạn 2016-2020". Số: 22/QĐ-CĐĐHKT. Năm: 2020.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý Nhà nước về đô thị
Ngành: Khoa học quản lý
 2016 Sinh viên chuyên ngành Quản lý Nhà nước  Đại học Kinh tế
[2]Đường lối Cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam
Ngành: Lịch sử
 2009 Sinh viên  Các trường thuộc thành viên Đại học Đà Nẵng
[3]Lịch sử Đảng
Ngành: Lịch sử
 2005 Sinh viên  Các trường thành viên Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn