Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu và xây dựng môi trường quản lý, truy cập tài nguyên phục vụ xử lý tiếng Việt và tiếng Dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: CITA 2015*; TS. Huỳnh Công Pháp*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 12(97).2015, Quyển 2;Từ->đến trang: 54;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xử lý tiếng Việt (TV) và dân tộc thiểu số (DTTS) là một lĩnh vực nghiên cứu rất được quan tâm và cấp bách đối với Việt Nam. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng nghiên cứu về lĩnh vực này nhằm nâng cao và phát huy hơn nữa hiệu quả quá trình nghiên cứu. Bởi lẽ, các nguồn tài nguyên phục vụ xử lý TV và DTTS được lưu trữ phân tán nên việc khai thác các nguồn tài nguyên này gặp nhiều khó khăn. Do đó, ý tưởng và giải pháp của bài báo trước hết là tập hợp và xây dựng hệ thống truy cập tập trung các tài nguyên phục vụ xử lý TV và DTTS. Sau đó, hợp nhất chúng tạo nên nguồn dữ liệu lớn hơn. Cuối cùng, xây dựng một hệ thống hoạt động theo kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) sao cho việc truy xuất khai thác các tài nguyên và công cụ xử lý TV và DTTS dễ dàng và hiệu quả hơn.
ABSTRACT
Nowadays, processing Vietnamese and ethnic minority languages is an urgent and interesting issue for many organizations and individuals. However, the resources which are available to the research of processing Vietnamese language as well as some languages of minorities were stored in a discrete way. This is the reason why the exploitation and the inheritance of these resources meet a lot of difficulties. Therefore, the paper proposes some measures to improve the situation. They are collecting and constructing a centralized system of scientific documents on this field; merging them in order to create the bigger resources and constructing the service – oriented architecture system which allows users to access and exploit the tools of processing Vietnamese and minority languages effectively.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn