Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,331,527

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một giải pháp xây dựng mô hình cảnh báo tránh va chạm dựa trên dữ liệu môi trường và đặc điểm điều khiển phương tiện. Tác giả: Quach Hai Tho, Huynh Cong Phap, Pham Anh Phuong. Chuyên san các công trình nghiên cứu phát triển CNTT&TT, Tạp chí Thông tin và Truyền thông. Số: ISSN: 1859-3526. Trang: 25-31. Năm 2021. (Aug 21 2021 9:58AM)
[2]Bài báo: Đánh giá vai trò của kho ngữ liệu đối với chất lượng dịch tự động tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Văn Bình, Huỳnh Công Pháp. Tạp chí điện tử Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng, Vol. 19, No. 1, 2021. Số: ISSN: 1859-1531. Trang: 47-51. Năm 2021. (Aug 21 2021 9:44AM)
[3]Bài báo: Giải pháp phát triển kho ngữ liệu dịch tự động theo hướng làm giàu ngữ nghĩa. Tác giả: Huỳnh Công Pháp, Đặng Đại Thọ, Nguyễn Văn Bình. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA 2021. Số: ISBN: 978-604-84-5998-7. Trang: 91-101. Năm 2021. (Aug 21 2021 9:46AM)
[4]Bài báo: Towards a Land Records Administration Model in Vietnam using Blockchain Technology. Tác giả: Ha Thi Thao, Huynh Cong Phap. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA 2020. Số: ISBN: 978-604-84-5517-0. Năm 2020. (Aug 21 2021 10:01AM)
[5]Bài báo: Towards a State Transfer Model Applied in Adaptive Software Development. Tác giả: Ngoc Tho Huynh, Anh Tuan Nguyen, Cong Phap Huynh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA 2019. Số: 978-604-84-3470-0. Trang: 39-45. Năm 2019. (Aug 9 2021 4:58PM)
[6]Bài báo: Xây dựng mô hình và thuật toán hợp nhất dữ liệu từ điển phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Tác giả: Huỳnh Công Pháp, Cao Xuân Tuấn, Nguyễn Văn Bình và Đinh Thị Mỹ Hạnh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA 2019. Số: 978-604-84-3470-0. Trang: 215-222. Năm 2018. (Aug 9 2021 4:55PM)
[7]Bài báo: Cải tiến chất lượng dịch Việt-Anh bằng mô hình học máy mạng nơron kết hợp kho ngữ liệu lớn. Tác giả: Nguyễn Văn Bình, Huỳnh Công Pháp. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia @. Số: ISBN: 978-604-67-1009-7. Trang: 35-41. Năm 2017. (Feb 21 2018 3:10PM)
[8]Bài báo: Giải pháp tách từ sử dụng mạng nơ ron nhằm nâng cao chất lượng dịch tự động tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Văn Bình, Huỳnh Công Pháp, Huỳnh Thị Tâm Thương. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA2017. Số: ISBN: 978-604-80-2853-4. Trang: 274-281. Năm 2017. (Feb 21 2018 3:12PM)
[9]Bài báo: A new algorithm for loading and visualizing huge corpora in the web-based corpus exploitation system. Tác giả: Huynh Cong Phap. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA2017. Số: ISBN: 978-604-80-2853-4. Trang: 53-58. Năm 2017. (Feb 21 2018 3:14PM)
[10]Bài báo: Cải tiến chất lượng dịch máy kết hợp giải pháp xây dựn kho ngữ liệu phục vụ đánh giá chất lượng hệ thống dịch tự động tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Văn Bình, Huỳnh Công Pháp. Tạp chí KH&CN-Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN: 1859-1531, Số 05(114) 2017. Trang: 46-51. Năm 2017. (Feb 21 2018 3:15PM)
[11]Bài báo: Áp dụng học máy dựa trên lập trình di truyền trong tìm kiếm Web xuyên ngữ. Tác giả: Lâm Tùng Giang*; Võ Trung Hùng; Huỳnh Công Pháp. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(98).2016. Trang: 98. Năm 2016. (Mar 31 2016 8:35AM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu và xây dựng môi trường quản lý, truy cập tài nguyên phục vụ xử lý tiếng Việt và tiếng Dân tộc thiểu số ở Việt Nam . Tác giả: CITA 2015*; TS. Huỳnh Công Pháp*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 2. Trang: 54. Năm 2015. (Mar 23 2016 4:08PM)
[13]Bài báo: Improve Cross Language Information Retrieval with Pseudo-Relevance Feedback. Tác giả: Lâm Tùng Giang, Võ Trung Hùng, Huỳnh Công Pháp. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin, FAIR 2015. Số: ISBN: 978-604-913-397-8. Trang: 315–320. Năm 2015. (Aug 15 2016 1:52PM)
[14]Bài báo: Building proximity models for Cross Language Information Retrieval. Tác giả: Lâm Tùng Giang, Võ Trung Hùng, Huỳnh Công Pháp. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN: 1859-1531. Trang: 8-12. Năm 2015. (Aug 15 2016 1:54PM)
[15]Bài báo: Cải tiến chất lượng dịch tự động bằng giải pháp mở rộng kho ngữ liệu. Tác giả: Pháp H.C., Thọ Đ.Đ, Bình N.V.. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin, FAIR 2015. Số: ISBN: 978-604-913-397-8. Trang: 315–320. Năm 2015. (Aug 15 2016 2:00PM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu chữ viết tắt tiếng Việt. Tác giả: Huỳnh Công Pháp, Nguyễn Văn Huệ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: ISBN: 978-604-913-397-8. Trang: 129-134. Năm 2014. (Aug 15 2016 2:09PM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu giải pháp xây dựng hệ thống tổng hợp và hỗ trợ tư vấn việc làm. Tác giả: Trần Thị Kiều, Nguyễn Văn Bình, Huỳnh Công Pháp. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 12 (85).2014, QUYỂN 2. Trang: 54-58. Năm 2014.
(Jun 6 2015 8:47AM)
[18]Bài báo: Mở rộng kho ngữ liệu dịch tự động theo hướng ngữ nghĩa . Tác giả: ThS. Đặng Đại Thọ, TS. Huỳnh Công Pháp
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(73).2013 Quyển 2. Trang: 117. Năm 2013. (May 5 2014 3:08PM)
[19]Bài báo: Nghiên cứu và xây dựng công cụ tách từ tự động trong tiếng Jrai. Tác giả: Nguyễn Thanh Thịnh, Huỳnh Công Pháp. Hội thảo khoa học quốc gia @. Số: 5. Trang: 307-312. Năm 2013. (Jul 17 2014 9:57AM)
[20]Bài báo: Chương trình tích hợp phiên âm các dãy số. Tác giả: Trương Thiên Ân, Huỳnh Công Pháp. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: SỐ 9(58), QUYỂN 3. Trang: 1-7. Năm 2012. (Jun 21 2013 9:11AM)
[21]Bài báo: Giải pháp chuẩn hóa các kho ngữ liệu dùng trong lĩnh vực dịch tự động. Tác giả: Đặng Đại Thọ, Huỳnh Công Pháp . Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: SỐ 9(58), QUYỂN 3. Trang: 111-117. Năm 2012. (Jun 21 2013 9:23AM)
[22]Bài báo: Công cụ tách đoạn đa cách và đệ qui cho tài liệu có cấu trúc . Tác giả: Huỳnh Công Pháp, Võ Trung Hùng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: SỐ 7(56). Trang: 74-80. Năm 2012. (Jun 21 2013 9:28AM)
[23]Bài báo: Nghiên cứu và xây dưng hệ thống dịch tự động Jrai - Việt và Việt - Jrai . Tác giả: Huỳnh Công Pháp, Đỗ Thị Thuận. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: SỐ 12(61), QUYỂN 2. Trang: 97-102. Năm 2012.
(Jun 21 2013 9:35AM)
[24]Bài báo: Xây dựng công cụ đánh giá thống kê kho dữ liệu tiếng nói đa ngữ cho dự án ERIM. Tác giả: PHAN-HUY Khanh, HUYNH Cong-Phap. Hội thảo CNTT Quốc gia. Số: Hội thảo CNTT Quốc gia. Trang: 6 p. Năm 2006. (Jan 24 2011 11:24AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Improving the neural network model in combination with a big semantic-enriched corpus for building an English - Vietnamese semantic-oriented machine translation system. Authors: Nguyễn Văn Bình, Huỳnh Công Pháp, Đặng Đại Thọ. Journal of Design Engineering (Toronto). No: ISSN: 0011-9342. Pages: 6319-6331. Year 2021. (Aug 21 2021 9:41AM)
[2]Article: A Solution Applying the Law on Road Traffic into A Set of Constraints to Establish A Motion Trajectory for Autonomous Vehicle. Authors: Quach Hai Tho, Huynh Cong Phap, Pham Anh Phuong. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, Vol 5, No3, 2020. Scopus. Q3. No: ISSN: 2415-6698. Pages: 450-456. Year 2020. (Aug 10 2021 4:49PM)
[3]Article: Solutions for Building a System to Support Motion Control for Autonomous Vehicle. Authors: Quach Hai Tho, Huynh Cong Phap, Pham Anh Phuong. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, Vol 5, No3, 2020. No: ISSN: 2415-6698. Pages: 583-588. Year 2020. (Aug 10 2021 4:52PM)
[4]Article: A solution to ethical and legal problem with the decision-making model of autonomous vehicles. Authors: Quach Hai Tho, Huynh Cong Phap, Pham Anh Phuong. Proceedings of The 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies. No: ISSN: 978-1-5386-9313-1. Pages: 111-118. Year 2019. (Aug 10 2021 5:02PM)
[5]Article: A predictive control solution of contingency motion planning for autonomous vehicle. Authors: Quach Hai Thọ, Pham Anh Phuong, Huynh Cong Phap. Proceedings of The 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies. No: ISBN: 978-1-5386-9313-1. Pages: 54-62. Year 2019. (Aug 9 2021 4:47PM)
[6]Article: An English-Vietnamese Translation System Using Artificial Intelligence Approach. Authors: Nguyen Van Binh, Huynh Cong Phap. Springer's Lecture Notes in Artificial Intelligence LNCS/LNAI Series. No: ACIIDS 2018. Pages: 10. Year 2018. (Feb 21 2018 3:07PM)
[7]Article: A System of Exploiting and Building Homogeneous and Large Resources for the Improvement of Vietnamese-Related Machine Translation Quality. Authors: Huynh Cong Phap, Nguyen Van Binh. International Journal of Applied Engineering Research. No: ISSN: 0973-4562, Volume 12, Number 20. Pages: 10242-10248. Year 2017. (Feb 21 2018 2:51PM)
[8]Article: Solutions of Creating Large Data Resources in Natural Language Processing. Authors: Huỳnh Công Pháp. Studies in Computational Intelligence, Volume 642, Springer. No: ISSN: 1860-949X, E-ISSN: 1860-9503. Pages: 243-254. Year 2016. (Aug 15 2016 1:40PM)
[9]Article: Building Structured Query in Target Language for Vietnamese – English Cross Language Information Retrieval Systems. Authors: Võ Trung Hùng, Lâm Tùng Giang, Huỳnh Công Pháp. International Journal of Engineering Research & Technology. No: Vol. 4 - Issue 04. e-ISSN: 2278-0181. Pages: 146-151. Year 2015. (Aug 15 2016 1:43PM)
[10]Article: Experiments with query translation and re-ranking methods in Vietnamese-English bilingual information retrieval. Authors: Võ Trung Hùng, Lâm Tùng Giang, Huỳnh Công Pháp. SoICT 2013 proceeding
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: ISBN: 978-1-4503-2454-0. Pages: 118-122. Year 2013.
(Jul 17 2014 10:03AM)
[11]Article: New approach for collecting high quality parallel corpora from multilingual Websites. Authors: Huỳnh Công Pháp. Proceedings of the 13th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services. No: ACM ISBN: 978-1-4503-0784-0. Pages: 341-344. Year 2011. (Mar 7 2012 1:54PM)
[12]Article: A Web Service Enabling Gradable Post-edition of Pre-translations Produced by Existing Translation Tools: Practical Use to Provide High Quality Translation of an Online Encyclopedia. Authors: Blanchon Hervé, Boitet Christian, Huỳnh Công Pháp. In Proceedings of MT Summit XII 2009, International Association for Machine Translation hosted by the Association for Machine Translation in the Americas. No: MT Summit XII 2009. Pages: 9 p. Year 2009. (Jan 24 2011 10:45AM)
[13]Article: A Web-oriented System to Manage the Translation of an Online Encyclopedia Using Classical MT and Deconversion from UNL. Authors: Boitet C., Huynh C-P, Blanchon Hervé, Nguyen Hong-Thai. RIVF-IEEE, Danang, Vietnam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: RIVF-IEEE. Pages: 8 p. Year 2009.
(Jan 24 2011 10:57AM)
[14]Article: Extending an On-line Parallel Corpus Management System to Handle Specific Types of Structured Documents. Authors: Huỳnh Công Pháp, Boitet Christian, Fafiotte George. SLTU, MICA, Hanoi, Vietnam. No: SLTU. Pages: 6 p. Year 2008. (Jan 24 2011 11:00AM)
[15]Article: SECTra_w: an Online Collaborative System for Evaluating, Post-editing and Presenting MT Translation Corpora. Authors: Huỳnh Công Pháp, Boitet Christian, Blanchon Hervé. Proceeding of the 6th edition of the Language Resources and Evaluation Conference. No: ISBN: 2-9517408-4-0. Pages: 2571-2576. Year 2008. (Aug 15 2016 1:48PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn