Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

(Feb 14 2014 2:18PM)(Mar 8 2014 12:40PM)(Mar 13 2012 9:27AM)
[1]Bài tập lập trình Java cơ bản
Chủ biên: Huỳnh Công Pháp. Đồng tác giả: . Nơi XB: NB Thông tin và Truyền thông. Năm 2014.
[2]Giáo trình Tin học đại cương Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình, Phan Thanh Tao, Nguyễn Tấn Khôi, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Công Pháp. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2013.
[3]Système d'exploitation de corpus de traductions Chủ biên: Huynh Cong Phap. Nơi XB: Éditions universitaires européennes. Năm 2011.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn