Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,596,474

 A Web Service Enabling Gradable Post-edition of Pre-translations Produced by Existing Translation Tools: Practical Use to Provide High Quality Translation of an Online Encyclopedia.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Blanchon Hervé, Boitet Christian, Huỳnh Công Pháp
Nơi đăng: In Proceedings of MT Summit XII 2009, International Association for Machine Translation hosted by the Association for Machine Translation in the Americas.; Số: MT Summit XII 2009;Từ->đến trang: 9 p.;Năm: 2009
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
SECTra_w is a Web-based system offering several services, such as supporting MT evaluation campaigns and online post-editing of MT results, to produce reference translations adapted to classical MT systems not built by machine learning from a parallel corpus. The service we are interested in here is the possibility for its users to import a document, or a set of documents (not only a list of preprocessed segments), and achieve highquality translation by applying on-line human post-edition to results of Machine Translation systems. A community of contributing posteditors may carry out the on-line human postedition. In this paper, we describe the use of SECTra_w to translate into French a set of 25 html documents (about 220,000 words) on water and ecology from the on-line Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS) using a contributive on-line human post-edition framework.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn