Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Extending an On-line Parallel Corpus Management System to Handle Specific Types of Structured Documents
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Công Pháp, Boitet Christian, Fafiotte George
Nơi đăng: SLTU, MICA, Hanoi, Vietnam; Số: SLTU;Từ->đến trang: 6 p.;Năm: 2008
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Parallel bilingual or multilingual corpora are often handled as collections of segments without any specific document organization. We describe SECTra_w, a web-oriented system which has been used for online MT evaluations, and has recently been extended to handle multimodal documents such as French-Chinese/Vietnamese/Hindi/Tamil interpreted bilingual spontaneous dialogues, mainly spoken but also using some short texts, and multilingual written articles of an online encyclopedia annotated with UNL graphs.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn