Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 New approach for collecting high quality parallel corpora from multilingual Websites
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Công Pháp
Nơi đăng: Proceedings of the 13th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services; Số: ACM ISBN: 978-1-4503-0784-0;Từ->đến trang: 341-344;Năm: 2011
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this paper, we present a new approach for extracting the high quality (HQ) parallel corpora from multilingual resources. The original of our research compared to the previous works is the approach for gaining HQ data using for the Machine Translation domain. Almost previous approaches allowed to quickly acquire raw corpora, but not allow to gain HQ data. Our approach is a semi-automatic process including in a serial of steps that can automatically detect and download good multilingual Websites and parallel web pages to construct parallel corpora whose quality is well validated, revised, and enhanced collaboratively.
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn