Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Công cụ tách đoạn đa cách và đệ qui cho tài liệu có cấu trúc
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Công Pháp, Võ Trung Hùng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: SỐ 7(56);Từ->đến trang: 74-80;Năm: 2012
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Một tài liệu cần dịch phải được tách đoạn (segment) theo những cách khác nhau tùy theo mỗi loại hệ thống dịch, cách tách đoạn một tài liệu theo nhiều cách khác nhau như vậy được gọi là "tách đoạn đa cách". Ngoài ra, đối với các tài liệu có cấu trúc như.html hoặc.aspx, một tài liệu thường chứa bên trong nó các tài liệu con. Do vậy, việc tách đoạn một tài liệu có cấu trúc cần phải tách đoạn cả các tài liệu được chứa trong tài liệu đó. Việc tách đoạn như vậy được gọi là "tách đoạn đệ qui". Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu một công cụ dùng để tách đoạn các tài liệu có cấu trúc, không chỉ cho phép tách đoạn theo nhiều cách khác nhau mà còn tách đoạn kiểu đệ qui. Công cụ này rất hữu dụng khi được tích hợp vào các hệ thống khai thác nguồn dữ liệu dịch hoặc các công cụ dịch tài liệu. Nó có thể cho phép người dùng dễ dàng thiết lập và tùy chọn việc tách đoạn một cách mềm dẻo, tùy theo nhu cầu của người dùng.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
A structured document needs to be segmented under various ways depending on the MT system, which is so-called "multiple segmentation". Moreover, for structured documents such as HTML or ASPX, each one usually contains sub-documents. Therefore, the segmentation of a structured document should be done with all its sub-documents, which is so-called "recursive segmentation". In this article, we introduce a segmentation tool of structured documents. The effectiveness of this tool is that it allows users to segment not only a structured document, but also in multiple and recursive ways. This tool should be useful to integrate into the systems using for exploting corpora and translating documents. It can allow users to parameterize and to configure the segmentation in a flexible way in accordance with their needs.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn