Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu và xây dưng hệ thống dịch tự động Jrai - Việt và Việt - Jrai
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Công Pháp, Đỗ Thị Thuận
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: SỐ 12(61), QUYỂN 2;Từ->đến trang: 97-102;Năm: 2012
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này chúng tôi trình bày việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống dịch tự động tiếng Việt – Jrai và Jrai – Việt dựa theo phương pháp dịch thống kê. Trong số các phương pháp dịch hiện có, phương pháp dịch thống kê được xem là một hướng phát triển đầy tiềm năng bởi những ưu điểm vượt trội so với các phương pháp dịch khác. Về phần thực nghiệm, chúng tôi đã triển khai thành công một hệ thống dịch thống kê Việt – Jrai và Jrai – Việt dựa trên mã nguồn mở Moses. Tuy nhiên do kho ngữ liệu còn hạn chế nên kết quả thử nghiệm có độ chính xác chưa cao. Trong thời gian tới, chúng tôi dự định sẽ tập trung hoàn thiện kho ngữ liệu song ngữ Jrai-Việt để hệ thống có thể đạt tính chính xác và độ tin cậy cao hơn.
ABSTRACT
In this paper, we present the study of building a machine translation (MT) system for Vietnamese – Jrai and Jrai – Vietnamese with the statistical machine translation method. Among current machine translation methods, the statistical one is known as a very potential way to gain high quality MT systems. In aspect of experimentation, we have successfully deployed a statistical MT system for Vietnamese – Jrai and Jrai – Vietnamese by using open source platform named Moses [12]. However, the output quality of our MT system is still modest because of the limitation of collected parallel corpus of Vietnamese – Jrai. In the near future, we focus on collecting and completing the Vietnamese – Jrai corpus in order to enhance the output quality of the MT system.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn