Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,596,654

 Mở rộng kho ngữ liệu dịch tự động theo hướng ngữ nghĩa
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Đặng Đại Thọ, TS. Huỳnh Công Pháp
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 12(73).2013 Quyển 2;Từ->đến trang: 117;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kho ngữ liệu dịch tự động là tài nguyên ngôn ngữ căn bản và rất cần thiết để phát triển và cải tiến các hệ thống dịch tự động. Hiện nay đã tồn tạị rất nhiều kho ngữ liệu dùng cho dịch tự động. Tuy nhiên, việc khai thác chúng còn rất nhiều hạn chế. Nguyên nhân là các kho ngữ liệu dịch tự động hiện nay chủ yếu tồn tại dưới dạng văn bản hoặc có liên kết các dạng dữ liệu khác như âm thanh, hình ảnh, đồ thị,.… mà chưa được tổ chức ở dạng ngữ nghĩa. Vì thế, trong bài báo này, chúng tôi đề xuất mở rộng kho ngữ liệu dịch tự động theo hướng ngữ nghĩa bằng cách thêm tầng ngữ nghĩa vào các kho ngữ liệu hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống khai thác dịch tự động hiện nay
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
Corpora play a crucial role in the development and improvement of automatic translation systems. There are currently many corpora used in the machine translation (MT) domain. However, exploiting and using these corpora are still challenging and limited because of some reasons, of which the main reason is that most corpora are in terms of raw texts or linked to other different kinds of data such as audio, images, graphs.... But they are not organized into semantic layers. Therefore, in this paper, we want to propose an idea of extending and enlarging corpora by adding to them a semantic layer so that the performance of corpus exploitation systems will be much improved.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn