Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu và xây dựng một hệ thống hỗ trợ khai thác dữ liệu dịch tự động.
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Huỳnh Công Pháp
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Thành viên:  ThS. Trần Thế Vũ
marriage affairs open i want an affair
Số: D2001-02-17 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

1.     Mục tiêu:

Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu quy trình khai thác dữ liệu dùng trong lĩnh vực dịch tự động và từ đó xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh hỗ trợ để :

tạo và khai thác nguồn dữ liệu dịch chất lượng tốt dùng để xây dựng, cải tiến và đánh giá các hệ thống dich tự động.

tổ chức và quản lý các dự án thu thập, chỉnh sửa và đánh giá nguồn tài nguyên đa ngữ.

Nội dung chính:

Nghiên cứu các phương pháp và kỹ thuật thu thập dữ liệu đa ngữ có chất lượng tốt từ các nguồn tài nguyên đa ngữ (Website, corpora, ..).

Nghiên cứu các phương pháp hỗ trợ cải tiến và quản lý dữ liệu dịch.

Xây dựng thành công một hệ thống hỗ trợ khai thác dữ liệu dịch

Kết quả đạt được (khoa học, ứng dụng, đào tạo, kinh tế - xã hội):

Kết quả đạt được đã áp dụng đúng các nội dung trong thuyết minh, cụ thể như sau:

Hướng dẫn 01 học viên cao học bảo vệ thành công.

Đang hướng dẫn 01 nghiên cứu sinh.

Đã công bố 03 bài báo (02 bài báo đã báo cáo tại Hội thảo khoa học Quốc gia (Fair), 01 bài báo đã được chấp nhận tại hội thảo Quốc tế iiWAS 2011-đăng tại tạp chí ACM, tổ chức tại HCM, Việt Nam

Đã thu được gần 40 000 cặp câu đa ngữ chất lượng tốt.   

Đã xây dựng được hệ thống hỗ trợ khai thác dữ liệu dịch tự động: thu thập, quản lý, hiệu chỉnh, đánh giá, hiển thị dữ liệu dịch.


·       Hướng dẫn 01 học viên cao học bảo vệ thành công.

·       Đang hướng dẫn 01 nghiên cứu sinh.

·       Đã công bố 01 bài báo tại hội thảo Quốc tế iiWAS 2011-đăng tại tạp chí ACM, tổ chức tại HCM, Việt Nam

·       Đã thu được gần 40 000 cặp câu đa ngữ chất lượng tốt.   

·       Đã xây dựng được hệ thống hỗ trợ khai thác dữ liệu dịch tự động: thu thập, quản lý, hiệu chỉnh, đánh giá, hiển thị dữ liệu dịch.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn