Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu giải pháp hợp nhất tài nguyên và công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Chủ nhiệm:  Huỳnh Công Pháp; Thành viên:  ThS. Nguyễn Văn Bình, ThS. Đặng Đại Thọ, ThS. Văn Đỗ Cẩm Vân
Số: Đ2015-07-08 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Mục tiêu chính của đề tài là tìm ra các giải pháp hợp nhất các nguồn tài nguyên dữ liệu và công cụ xử lý tiếng Việt (TV) và tiếng Dân tộc thiểu số (DTTS) hiện có, cụ thể đề tài tập trung vào 3 mục tiêu sau đây:

Hợp nhất các nguồn tài nguyên dữ liệu gồm các kho ngữ liệu và dữ liệu từ điển TV và DTTS.

Hợp nhất các công cụ xử lý TV và DTTS bằng cách tích hợp các công cụ xử lý vào một hệ thống quản lý, xử lý nguồn tài nguyên xử lý TV và DTTS đã được hợp nhất.

Xây dựng hệ thống quản lý, xử lý các nguồn tài nguyên TV và DTTS hợp nhất với kiến trúc mở và hướng dịch vụ.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn