Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ tính toán và xử lý song song trên môi trường phân tán
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  NGUYỄN TẤN KHÔI; Thành viên:  
 TRẦN HỒ THUỶ TIÊN, NGUYỄN VĂN NGUYÊN, HUỲNH CÔNG PHÁP
Số: B2005-15-50 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn