Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý hồ nước khu F, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Xuân Thùy, Hồ Hồng Quyên, Lê Quốc Huy, Tôn Thị Nhật Quỳnh, Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Văn Khẩn, Trần Thị Tiểu My, Nguyễn Duy Hùng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: Số 9(106);Từ->đến trang: 53-57;Năm: 2016
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày về vấn đề đánh giá chất lượng nước hồ khu F Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng và kết quả vận hành mô hình dùng vật liệu PGα21Ca được đề xuất xử lý nước hồ. Kết quả cho thấy, các thông số phân tích của nước hồ khu F đạt quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên hồ không có khả năng tự làm sạch, nước luôn đục do tảo. Vì vậy để tăng khả năng tự làm sạch và cảnh quan hồ nước trong đẹp hơn tác giả đề xuất mô hình xử lý với vật liệu keo tụ PGα21Ca, chất lượng nước đầu ra rất tốt, có khả năng tái sử dụng cao và thân thiện môi trường. Mô hình xử lý theo mẻ 20L/mẻ với thông số tối ưu: tốc độ khuấy 30 vòng/phút, thời gian khuấy 5 phút, thời gian lắng 8 phút, liều lượng 3.5 g/mẻ, pH 6.82-7.68. Hiệu suất xử lý độ đục 92%-97%, TSS 90%-96%. Nghiên cứu này cho thấy tiềm năng ứng dụng vật liệu PGα21Ca để xử lý nước hồ có độ đục cao hay có lượng tảo nhiều.
ABSTRACT
This article presents an evaluation of the water quality of the F lake in University of Science and Technology, the University of Da Nang and results of operating a model using materials PGα21Ca in lake water treatment. The findings showed that the analyzed parameters of the F lake reached the set standards. However, the lake is not capable of self-cleaning, and the turbidity is always high due to algae. In order to increase the self-cleaning capability and the scenery of the lake, the authors propose a processing model using PGα21Ca flocculation material, which can greatly improve output water quality that is highly reusable and environmentally friendly. The 20L/ batch processing model has optimal parameters: the stirring speed is 30 rpm, the stirring time 5 minutes, the sedimentation time 8 minutes, PGα21Ca dosage 3.5 g /batch, pH value 6.82 -7.68. Turbidity and TSS treatment efficiency are 92%-97% and 90% -96%, respectively. This study shows potential applications for processing water with high turbidity or plenty of algae.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn