Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài Khác: Application of Activated Carbon and PGα21Ca to Remove Methylene Blue from Aqueous Solution. Chủ nhiệm: Le Thi Xuan Thuy. Thành viên: Ho Hong Quyen, Nguyen Thi Sao Mai, Le Thi Suong, Luong Tran Bich Thao, Kazuyuki Oshita. Mã số: GSGES-Kyoto-Japan. Năm: 2018. (May 1 2020 8:07PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu áp dụng phương pháp tách từ tính sử dụng hạt γ-PGM trong xử lý nước thải nhiễm kim loại nặng. Chủ nhiệm: Lê Thị Xuân Thùy. Thành viên: Hồ Hồng Quyên, Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Sao Mai, Nguyễn Ngọc Hùng, Lâm Hưng Thắng. Mã số: B2016-ĐN-16. Năm: 2018. (May 1 2020 8:09PM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu thử nghiệm phương pháp từ tính xử lý nước thải nhiễm kim loại nặng cho Công ty cổ phần Cơ khí-Mạ Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thị Xuân Thùy. Thành viên: Hồ Hồng Quyên, Nguyễn Thị Sao Mai, Lê Phước Cường, Lê Thị Sương, Nguyễn Thu Phương. Mã số: Đà Nẵng. Năm: 2018. (May 1 2020 8:10PM)
[4] Đề tài Khác: Nickel removal from wastewater using poly gamma glutamic acid coated magnetite (PGM). Chủ nhiệm: Le Thi Xuan Thuy. Thành viên: Ho Hong Quyen, Nguyen Thi Sao Mai, Nguyen Ngoc Hung, Lam Hung Thang, Kazuyuki Oshita. Mã số: GSGES-Kyoto-Japan. Năm: 2017. (May 1 2020 8:05PM)
[5] Đề tài Khác: Solutions to improving microclimate and thermal comfort for energy efficiency in tube houses - Danang city. Chủ nhiệm: Ho Hong Quyen. Thành viên: Hirohide Kobayashi. Mã số: GSGES-Kyoto-Japan. Năm: 2016. (May 1 2020 7:55PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá hiện trạng thông gió tự nhiên và nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vi khí hậu, tiết kiệm năng lượng cho nhà ống tại Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Hồ Hồng Quyên. Thành viên: . Mã số: T2014-02-104. Năm: 2014. (May 21 2015 10:07PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn