Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Best Poster Award, the 8th International Conference on Advanced Materials Development and Performance (AMDP 2017). Năm: 2017.
[2] Young Researcher Presentation Award, 4th International Forum on Advanced Technologies (IFAT 2018). Năm: 2018.
[3] Research and Education Fellowship Award, Tokushima University. Năm: 2019.
[4] International Exchange Research Award, Tokushima University. Năm: 2019.
[5] Best poster, 19th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-19) “Engineering Innovation for Food and Nutrition Security”. Năm: 2021.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn