Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý các ion kim loại nặng trong nước thải sản xuất của công ty TNHH MTV Cơ khí-Mạ Đà Nẵng bằng vật liệu từ tính PGM. Tác giả: Lê Thị Xuân Thùy, Hồ Hồng Quyên, Nguyễn Thị Sao Mai, Lê Thị Sương, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Ngọc Huy. Tạp chí Khoa học và Phát triển Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng. Số: 202. Trang: 27-32. Năm 2018. (May 1 2020 8:36PM)
[2]Bài báo: Xử lý Cu2+ và Zn2+ trong nước thải xi mạ bằng phương pháp tách từ tính. Tác giả: Lê Thị Xuân Thùy, Hồ Hồng Quyên, Nguyễn Thị Sao Mai. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Số: Vol3, No. T20. Trang: 46-54. Năm 2017. (May 1 2020 8:28PM)
[3]Bài báo: Đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý hồ nước khu F, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Xuân Thùy, Hồ Hồng Quyên, Lê Quốc Huy, Tôn Thị Nhật Quỳnh, Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Văn Khẩn, Trần Thị Tiểu My, Nguyễn Duy Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Số 9(106). Trang: 53-57. Năm 2016. (May 1 2020 8:19PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu các giải pháp thiết kế kiến trúc tiết kiệm năng lượng cho nhà ống tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Hồ Hồng Quyên*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 48-54. Năm 2014.
(Feb 25 2015 3:05PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Synthesis of Modified Chitosan Containing Multi-Hydroxyl Group for Adsorption Boron. Authors: Quyen Hong Ho, Masashi Kurashina, and Mikito Yasuzawa. Kogakuin University of Technology & Engineering, Japan. Pages: 88-89. Year 2021. (Feb 18 2021 10:20AM)
[2]Presentations: Synthesis of borate adsorbent using chitosan nanofiber. Authors: Ho Hong Quyen, Yuta Morishita, Masashi Kurashina, Mikito Yasuzawa and Yuki Hiraga. Bulletin of Society of Sea Water Science, Japan. Pages: 27. Year 2019. (May 1 2020 8:53PM)
[3]Article: Removal of Nickel from Plating Wastewater Using the Magnetic Flocculant PG-M. Authors: Thuy Thi Xuan Le, Mai Thi Sao Nguyen, Quyen Hong Ho, Mikito Yasuzawa and Vu Xuan Tran. Chemical Science International Journal. No: Vol.22, No.1. Pages: 1-9. Year 2018. (May 1 2020 8:58PM)
[4]Presentations: Effective Phosphate Removal from Aqueous Solution Using Environmental-Friendly Adsorbent. Authors: Ho Hong Quyen, Maki Yoshioka, Le Thi Xuan Thuy, Masashi Kurashina and Mikito Yasuzawa. 4th International Forum on Advanced Technologies, Tokushima, Japan. Pages: 27. Year 2018. (May 1 2020 8:48PM)
[5]Article: Eco-friendly removal of phosphate from aqueous solution using natural dietary fibers and minerals. Authors: Quyen Hong Ho, Maki Yoshioka, Masashi Kurashina, Mikito Yasuzawa and Thuy Thi Xuan Le. International Journal of Modern Physics B. No: Vol.32, No.19. Pages: 1840075-1-1840075-5. Year 2018. (May 1 2020 9:04PM)
[6]Article: Purification of groundwater contaminated with iron and manganese by effective cost filter materials for households in rural areas. Authors: Thuy Thi Xuan Le, Suong Thi Le, Mai Thi Sao Nguyen, Quyen Hong Ho and Mikito Yasuzawa. International Journal of Modern Physics B. No: Vol.32, No.19. Pages: 1840079-1-1840079-6. Year 2018. (May 1 2020 9:01PM)
[7]Presentations: Adsorption/desorption and Recovery of Phosphate using Eco-friendly materials. Authors: Masashi Kurashina, Maki Yoshioka, Ho Hong Quyen, Mikito Yasuzawa. The 68th Annual Meeting of the Society of Sea Water Science, Japan. Pages: 27. Year 2017. (May 1 2020 8:43PM)
[8]Presentations: Eco-Friendly Removal of Phosphate from Aqueous Solution Using Natural Dietary Fibers and Minerals. Authors: Ho Hong Quyen, Maki Yoshioka, Le Thi Xuan Thuy, Masashi Kurashina and Mikito Yasuzawa. 8th International Conference on Advanced Materials Development & Performance, India. Pages: 27. Year 2017. (May 1 2020 8:45PM)
[9]Presentations: Purification of Groundwater Contaminated Iron and Manganese by Effective Cost Filter Materials for Households in Rural Areas. Authors: Le Thi Xuan Thuy, Le Thi Suong, Nguyen Thi Sao Mai, Le Phuoc Cuong, Pham Thi Kim Thoa, Ho Hong Quyen and Mikito Yasuzawa. 8th International Conference on Advanced Materials Development & Performance, India. Pages: 27. Year 2017. (May 1 2020 8:46PM)
[10]Presentations: Nickel removal from wastewater using poly gamma glutamic acid coated magnetite (PGM). Authors: Le Thi Xuan Thuy, Ho Hong Quyen, Nguyen Thi Sao Mai and Kazuyuki Oshita. HUST & KU International Symposium on the Education & Research of the Global Environmental Studies in Asia in conjunction with the 10th Regional Conference on Environmental Engineering. Pages: 27. Year 2017. (May 1 2020 8:40PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn