Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,300,494

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu các giải pháp thiết kế kiến trúc tiết kiệm năng lượng cho nhà ống tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Hồ Hồng Quyên*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 48-54. Năm 2014.
(Feb 25 2015 3:05PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn