Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xử lý Cu2+ và Zn2+ trong nước thải xi mạ bằng phương pháp tách từ tính
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Xuân Thùy, Hồ Hồng Quyên, Nguyễn Thị Sao Mai
Nơi đăng: Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Số: Vol3, No. T20;Từ->đến trang: 46-54;Năm: 2017
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đồng (Cu) và kẽm (Zn) là hai kim loại được sử dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp khai khoáng, luyện kim và xi mạ. Ảnh hưởng của hai kim loại này đến môi trường nước cũng như sức khỏe của con người là không nhỏ, bởi đặc tính cơ bản của chúng chính là kim loại nặng và khả năng lưu trữ, tích lũy lâu dài trong cơ thể, khó bị phân hủy sinh học và đào thải theo cơ chế thông thường. Phương pháp tách từ tính với vật liệu hấp phụ γ-PGM (γ-poly glutamic acid coated magnetite) là một giải pháp mới để loại bỏ Cu2+ và Zn2+ ra khỏi nguồn nước. Các kết quả nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả xử lý Cu2+ và Zn2+ rất cao chỉ với 0,2 g/L γ-PGM trong 10 phút ở môi trường pH 6 và tốc độ khuấy 200 vòng/phút (hiệu suất tương ứng là 99,91 % và 99,75 %). Ngoài ra, khả năng tái sử dụng của vật liệu γ-PGM đến 12 lần khi sử dụng dung dịch acid HCl 0.1 N để giải hấp phụ vật liệu này trong 1 giờ là điều kiện tối ưu để tách hai ion kim loại Cu2+ và Zn2+ ra khỏi bề mặt hạt γ-PGM. Các kết quả thí nghiệm cho thấy γ-PGM thật sự là một vật iệu mới áp dụng tách kim loại nặng trong môi trường nước hoặc nước thải với nhiều ưu điểm nổi bật.
ABSTRACT
Copper (Cu) and Zinc (Zn) are two popular heavy metals using in the mining operation, metallurgic industry, metal plating facilities, etc., and their effecs on the environment and human health are quite seriously. Application of a new adsorbent γ-PGM (γ-poly glutamic acid coated magnetite) is one of the new methods to separate toxic heavy metals Cu and Zn from water and wastewater. This study showed that 0.2 g/L γ-PGM at pH 6 with the shaking speed 200 rpm in 10 minutes were the best conditions for removal of Cu and Zn. The efficient removal of Cu and Zn was 99.91 % and 99.75 %, respectively. Besides, regeneration the ability of γ-PGM particles reached to 12 times while using hydrochloric acid HCl 0.1 N for 1 hour for desorption of the materials which is the best optimal conditions for separating Cu2+ and Zn2+ ions from the surface of γ-PGM particles. The results indicated that γ-PGM was the potential material for the application to the heavy metals removal in water and wastewater with various outstanding characteristics.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn