Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý các ion kim loại nặng trong nước thải sản xuất của công ty TNHH MTV Cơ khí-Mạ Đà Nẵng bằng vật liệu từ tính PGM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Xuân Thùy, Hồ Hồng Quyên, Nguyễn Thị Sao Mai, Lê Thị Sương, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Ngọc Huy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Phát triển Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng; Số: 202;Từ->đến trang: 27-32;Năm: 2018
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả đánh giá khả năng xử lý các kim loại nặng Fe, Zn, Pb, Cd trong nước thải sản xuất của Công ty TNHH MTV Cơ khí-MẠ Đà Nẵng bằng vật liệu từ tính PGM. Kết quả nghiên cứu cho thấy tại cùng điều kiện thí nghiệm pH =6, thời gian tiếp xúc là 30 phút, với cùng một lượng PGM là 0,5 g, hiệu suất xử lý Fe, Zn, Pb, Cd lần lượt là 92,26%; 58,78%; 99,26% và 99,21%. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chứng minh được hệ thống xử lý nước thải sản xuất tại nhà máy hiện nay chưa hoạt động hiệu quả, chất lượng nước thải đầu ra chưa đảm báo yêu cầu xả thải. Khi kết hợp giữa phương pháp hiện tại và phương pháp từ tính, hiệu suất xử lý các kim loại nặng Fe, Zn, Pb, Cd trong nước thải sản xuất khá cao, đạt trên 99%, chất lượng nước thải đầu ra đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn