Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Removal of Nickel from Plating Wastewater Using the Magnetic Flocculant PG-M
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thuy Thi Xuan Le, Mai Thi Sao Nguyen, Quyen Hong Ho, Mikito Yasuzawa and Vu Xuan Tran
Nơi đăng: Chemical Science International Journal; Số: Vol.22, No.1;Từ->đến trang: 1-9;Năm: 2018
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In this study, a new kind of magnetic particle functionalized biopolymer (PG-M) was applied to remove nickel from plating wastewater. The key parameters of pH, adsorption time, the mass of adsorbent, and shaking speed were investigated to optimize conditions. Batch experiments were conducted with actual samples collected from a manufacturer having an initial nickel concentration of 143.73 mg/L at pH 5. The highest removal efficiency of Ni2+ ions was greater than 99% when 1 g/L of the PG-M material was added to the solution (pH=10) and stirred at 200 rpm for 20 min. The desorption of this adsorbent was performed in a 0.1 M solution of HCl and the removal efficiency of Ni2+ ions unchanged after nine cycles. The Ni2+-loaded PG-M magnetic flocculant was easily separated from the solution by an external magnet.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn