Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Purification of groundwater contaminated with iron and manganese by effective cost filter materials for households in rural areas
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thuy Thi Xuan Le, Suong Thi Le, Mai Thi Sao Nguyen, Quyen Hong Ho and Mikito Yasuzawa
Nơi đăng: International Journal of Modern Physics B; Số: Vol.32, No.19;Từ->đến trang: 1840079-1-1840079-6;Năm: 2018
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This research investigated the feasibility of effective cost filter materials for groundwater purification in the small and medium scale households in Vietnamese rural areas. The trial models could treat 30 L of groundwater with aeration flow 5 L/min for 15 min. After 24 h of sedimentation, the water was filtered through layers of gravel (h = 11 cm), sea sand (h = 11 cm), activated carbon (h = 15 cm), manganese sand (h = 12 cm), sea sand (h = 11 cm) and gravel (h = 11 cm). After treatment process, the concentration of Fe and Mn ions of the output trial models was lower than the Vietnamese standard for drinking water. The model has a simple structure and easy assembly for washing the filter materials which continued to be used for the next filtration process. These models provide in rural areas, where it promising solutions for supplying drinking water to households is difficult to get clean ground water.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn