Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Eco-friendly removal of phosphate from aqueous solution using natural dietary fibers and minerals
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quyen Hong Ho, Maki Yoshioka, Masashi Kurashina, Mikito Yasuzawa and Thuy Thi Xuan Le
Nơi đăng: International Journal of Modern Physics B; Số: Vol.32, No.19;Từ->đến trang: 1840075-1-1840075-5;Năm: 2018
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In this study, we focused on the investigation of phosphate removal using calcium oxide (CaO) and calcium hydroxide (Ca(OH)2) which are mainly from the calcined shells as adsorbents. Hydroxylapatite Ca10(PO4)6(OH)2, the component of industrial fertilizer was formed after the adsorption process following the XRD results. The phosphate removal increased from 20% to 97% with the aid of the mixture of flocculants alginic acid (AA), NaHCO3 and CaCl2 · 2H2O in the case of 50 ppm phosphate concentration when the samples were filtered through 2.7 μm particle retention filter paper which is roughly equivalent to the case of phosphate removal rate of 0.2 μm membrane filter paper without flocculants (99%). The results suggest that AA, NaHCO3 and CaCl2 · 2H2O as the flocculants are effective for phosphate removal from 20 to 100 ppm.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn