Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Solutions to improving microclimate and thermal comfort for energy efficiency in tube houses - Danang city
Chủ nhiệm:  Ho Hong Quyen; Thành viên:  Hirohide Kobayashi
Số: GSGES-Kyoto-Japan ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Môi trường
GSGES seeds research funding program for overseas field campuses, Kyoto University, Japan
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn