Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu dùng phụ gia khoáng puzơlan Quảng Ngãi để thay thế cho một phần xi măng trong bê tông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Văn Hướng*; ThS. Nguyễn Thị Lộc; ThS. Nguyễn Văn Tươi
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 07(92).2015;Từ->đến trang: 16;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các loại phụ gia puzơlan đóng một vai trò quan trọng khi kết hợp với xi măng pooclăng bởi chúng thường góp phần tăng cường độ, độ bền của bê tông, tăng hiệu quả kinh tế đồng thời góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Quảng Ngãi có tiềm năng tương đối lớn về nguyên liệu khoáng để sản xuất phụ gia khoáng puzơlan. Sáu mẫu cấp phối bê tông đã được kiểm nghiệm trong nghiên cứu này: một mẫu dùng với xi măng pooclăng (đối chứng) và năm mẫu dùng puzơlan Quảng Ngãi thay thế cho 10%, 15%, 20%, 25% và 30% xi măng. Tất cả các hỗn hợp bê tông được cấp phối sao cho có cùng độ sụt 11cm ± 1 cm. Kết quả đã chỉ ra rằng: với sự thay thế ở tỷ lệ nhỏ 10%, bê tông của hỗn hợp chất kết dính xi măng – puzơlan Quảng Ngãi làm tăng cường độ và giảm độ rỗng ở thời gian sau (28 ngày) so với mẫu bê tông đối chứng. Tuy nhiên, cường độ bị giảm và độ rỗng tăng đối với các mẫu có tỷ lệ thay thế từ 15% trở lên.
ABSTRACT
Pozzolans play an important role when added to Portland cement because they usually increase the mechanical strength and durability of concrete, increase the economic efficiency as well as contribute to minimising environmental problems. Quang Ngai has a relatively large potential of raw mineral materials to produce pozzolanic mineral admixture. Six concrete mixtures were tested in this study: one mixture of Portland cement (control) and five mixtures with 10%, 15%, 20%, 25% and 30% of cement replaced by Quang Ngai pozzolan. All the mixtures were prepared with the same slump of 11±1 cm. The results show that the replacement up to 10% of Quang Ngai natural pozzolan leads to improvement of concrete strength and porosity reduction 28-days later in comparison to that of control concrete. However, the concrete strength decreases and porosity increases when the replacement level is 15% or more.
[ 2015-2.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn