Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng mô phỏng Monte Carrlo trong phân tích ổn định mái dốc: áp dụng cho đập đất bàu Vang
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Võ Ngọc Ân
Nơi đăng: Hội nghị trong nước, NXB Xây dựng ISBN: 978-604-82-1687-0; Số: 01;Từ->đến trang: 148-154;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sự không chắc chắn và biến động tính chất cơ lý của vật liệu đắp cũng như nền của đập đất và các yếu tố ảnh hưởng khác tác động đáng kể đến việc tính toán, đánh giá ổn định mái dốc. Các phương pháp phân tích ổn định mái dốc cổ điển dựa trên hệ số an toàn không thể phản ánh hết tính không chắc chắn của các thông số đầu vào. Lý thuyết xác suất là cơ sở để định lượng và phản ánh tính không chắc chắn đó. Phương pháp mô phỏng Monte Carlo tích hợp trong phần mềm SLOPE/W cho phép phân tích xác suất của ổn định mái dốc và độ nhạy của các biến số đầu vào (tính chất cơ lý của đất) theo những quy luật phân phối đã được xác định trước, qua đó nâng cao được độ tin cậy trong thiết kế mới cũng như đánh giá mức độ ổn định cho các đập đất đã tồn tại. Kết quả phân tích ổn định mái dốc đập đất Bàu Vang tỉnh Quảng Nam sẽ làm nổi bật tính hữu ích của phương pháp.
ABSTRACT
The uncertainty and variabiliry of mechanical physical properties of the materials of body and foundation of the earth dam and the other factors that affect significantly the calculations, slope stability assessment. Conventional stability analysis slope based on the factor of safety cannot explicitly address uncertainty of the input parameters. Probabilistic theory is rational means to quantify and reflect that uncertainty. The Monte Carlo simulation method intergrated into SLOPE/W software allows probabilistic analysis of slope stability and sensitivity of input variables (mechanical physical properties of soils) followed the predefined distribution rules, thereby improving the reliability of new designs as well as assessing the stability of the existing earth dam. Results of slope analysis of the earth dam of Bau Vang in Quang Nam province that will highlight the utility of the method.
[ 2016-3.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn