Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Giảm vi nứt trong bê tông xỉ bằng xi măng có hàm lượng alite cao
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Phương Nam, Nguyễn Văn Hướng
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng Việt Nam; Số: 09-2017;Từ->đến trang: 202-205;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bê tông xỉ rất dễ bị các vết vi nứt. Trong nghiên cứu này, kỹ thuật sóng âm và một số thí nghiệm tính chất vật lý được ứng dụng để nghiên cứu khả năng chống nứt của bê tông xỉ sử dụng xi măng có hàm lượng alite cao (HAC) chịu chế độ nhiệt được mô phỏng như dưỡng hộ nhiệt ẩm ở tuổi sớm với tỉ lệ nước trên chất kết dính là 0.5 và 0.3. Kết quả cho thấy HAC có thể cải thiện khả năng chống nứt của bê tông xỉ, nhờ vào việc tạo ra nhiều vết vi nứt nhỏ hơn là hình thành vết nứt lớn. Nghiên cứu cũng đã xem xét sự hình thành và phát triển các vết nứt trong bê tông xỉ dùng HAC dưới tác dụng của chế độ nhiệt lặp đi lặp lại. Kết quả cho thấy các vết vi nứt tiếp tục xuất hiện ở những vòng gia nhiệt tiếp theo, tuy nhiên số lượng và mức độ của các vết nứt thay đổi theo từng vòng lặp.
ABSTRACT
Slag concrete is easily subjected to microcracking. In this study, acoustic emission (AE) technique and physical tests were applied to investigate the resistance against microcracking of slag concrete using High Alite Cement (HAC) with water-to-binder ratio (w/b) of 0.5 and 0.3 subjected to temperature regime simulating steam curing in early ages. The results showed that HAC can improve the resistance against microcracking of slag concrete, leading to distribute many smaller microcracks rather than forming a concentrated severe microcrack. In this research, microcracking in HAC slag concrete under cyclic temperature history was also investigated. It is found that micorcracking continued to generate under cyclic temperature history. However, the number and degree of microcracks varied in each temperature cycle.
[ tap chi xay dung 9-2017.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn