Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ảnh hưởng của xi măng và chu trình xử lý nhiệt đến tấn công nội sun phát do hình thành ettringite gián đoạn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Huỳnh Phương Nam
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng Việt Nam; Số: 10-2017;Từ->đến trang: 36-39;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sự hình thành ettringite gián đoạn là một dạng tấn công nội sulfate gây ra do bê tông non tuổi bị xử lý nhiệt ở nhiệt độ cao hơn khoảng 70oC. Nhiệt độ cao trong quá trình hyđrat sẽ ngăn chặn sự hình thành hoặc phân hủy ettringite thông thường trong quá trình hyđrat, sau đó bê tông đông cứng và về nhiệt độ môi trường, ettringite gián đoạn sẽ hình thành. Sự hình thành ettringite gián đoạn trong bê tông cứng dẫn đến sự giãn nở của bê tông, một cách chính xác hơn ở mức vi cấu trúc sự hình thành ettringite có liên quan đến xử lý nhiệt gây ra nội ứng suất dẫn đến trương nở thể tích và cuối cùng có thể dẫn đến nức bề mặt và phá hoại kết cấu bê tông. Bài báo này, nghiên cứu ảnh hưởng xi măng và chu trình xử lý nhiệt sớm đến tấn công nội sun phát do hình thành ettringite gián đoạn.
ABSTRACT
Delayed Ettringite Formation (DEF) is an internal sulfate attack caused by early age heating to a temperature of over about 70°C. The high temperature during the hydration process will be decomposed and/or prevented the normal ettringite formed during the initial hydration, after the hardening of concrete and a return to ambient temperature, ettringite precipitation. The formation of delayed ettringite in hardened concrete lead to the expansion of concrete, more precisely this heat induced ettringite formation is associated with internal stress at the microstructure level and as result volume expansion can finally lead to surface cracking and severe damage to the concrete structure. The present paper, the influence of cement and early thermal cycle treatments on the internal sulfate attack by DEF has been investigated.
[ tap chi xay dung 10-2017.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn