Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu xác định co ngót tự sinh của hồ xi măng rất non tuổi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hướng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường; Số: 58 (9/2017);Từ->đến trang: 64-69;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sự thay đổi thể tích của bê tông non tuổi là kết quả của một quá trình hóa lý phức tạp. Sự thay đổi thể tích này thường được xem là cơ chế chính dẫn đến sự nứt của bê tông non tuổi dẫn đến sự mất độ bền của công trình bê tông. Ở thời điểm rất sớm, nhìn chung bê tông được bảo dưỡng tốt nên các hoạt động mao dẫn là không đáng kể. Vì vậy, co ngót hóa học của vật liệu xi măng góp phần đáng kể vào sự thay đổi thể tích sớm của bê tông. Sự thay đổi thể tích của hồ xi măng thường biểu hiện bởi hiện tượng co ngót, nó là kết quả của quá trình hyđrat của vật liệu xi măng bởi vì tổng thể tích tuyệt đối của sản phẩm hyđrat nhỏ hơn thể tích tổng cộng ban đầu của xi măng khô và nước. Trong nghiên cứu này, thiết bị tự động dùng để xác định sự thay đổi thể tích của hồ chất kết dính được nghiên cứu và chế tạo.
ABSTRACT
Early age volume change of concrete is the result of several complex physico-chemical processes. This early volume change is generally considered as the main driving mechanism leading to early age cracking and, consequently, to the loss of durability of concrete structures. At a very early age, concrete is generally well cured, and the capillary actions can be regarded as negligible. Thus, chemical shrinkage of cementitious materials has significant contribution to the early volume change of concrete. The volume change of hydraulic cement paste is usually expressed by a shrinkage phenomena, that results from the hydration of the cementitious materials, because the total absolute volume of cement hydration product is smaller than the combined initial volume of the anhydrous cement and water. In this research, the automated apparatus for testing the early volume change of binder paste was studied and fabricated.
[ 2018\2018m06d028_11_5_1So_58-9-17_thuy_loi_moi_truong.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn