Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Sự thay đổi nhiệt độ trong khối bê tông do nhiệt Hyđrat: Nghiên cứu thí nghiệm và mô hình
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Dương Minh Quang, Nguyễn Quang Huy
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng Việt Nam; Số: 6-2018;Từ->đến trang: 99-105;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc sử dụng bê tông khối lớn ngày nhiều trong các công trình xây dựng. Đặc trưng cơ bản nhất của bê tông khối lớn là ứng xử do nhiệt. Ứng xử này có thể dẫn đến sự giảm tuổi thọ và chất lượng, thậm chí phá hoại công trình. Vì vậy, việc ước lượng nhiệt hyđrat, ứng suất nhiệt và vết nứt nhiệt trong kết cấu bê tông khối lớn là cần thiết. Yêu cầu kỹ thuật đối với bê tông khối lớn là sự chênh lệch nhiệt độ không vượt quá 20o C và nhiệt độ lớn nhất trong khối đổ không vượt quá 70o C nhằm tránh hiện tượng hình thành ettringite gián đoạn. Bài báo này, chúng tôi dùng phần mềm phần tử hữu hạn Ansys kết hợp với thí nghiệm để ước lượng sự phát triển nhiệt độ của khối đổ cho cấp phối bê tông thiết kế trụ pin đập tràn của dự án hồ chứa nước Tân Mỹ. Do vậy, nguy cơ nứt do nhiệt có thể tránh được bằng việc chọn kích thước khối đổ và tiến độ thi công hợp lý.
ABSTRACT
The application of mass concrete increases with the increasing construction of buildings. The most important characteristic of mass concrete is thermal behavior. This behavior may lead to the degradation of structural serviceability and quality even damage of structures. Therefore, estimating the hydration heat, thermal stresses and the thermal cracks in massive concrete structures is vital. Most of the mass concrete specifications limit the maximum temperature differential to 20o C with an allowable maximum in place temperature to about 70o C in order to prevent the phenomenon of delayed ettringite formation. In this paper, authors used the finite element software ANSYS combined with practical engineering to estimate the in-place temperature development for design mixture spillway Piers of Tan My reservoir project. Thus, the risk of thermal cracking can be avoided by choosing reasonable pour size and construction progress.
[ 2018\2018m07d03_16_59_57Su_thay_doi_nhiet_do_trong_khoi_be_tong_do_nhiet_Hydrat.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn