Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá hoạt tính của tro bay theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hướng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi môi trường; Số: 63(12/2018);Từ->đến trang: 10-16;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tro bay là một loại thải phẩm sinh ra trong quá trình đốt cháy than đá trong các nhà máy nhiệt điện. Tính chất hóa học và vật lý của nó phụ thuộc vào nguồn gốc của than đá cũng như công nghệ đốt của nhà máy nhiệt điện. Do vậy, việc đánh các đặc tính về hóa học, thành phần khoáng, tính chất vật lý và độ hoạt tính của tro bay là cần thiết. Trong nghiên cứu này, đánh giá độ hoạt tính của tro bay theo hai phương pháp (phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp) đã được thực hiện cũng như xem xét mối liên hệ của giữa kết quả của hai phương pháp này. Phương pháp trực tiếp là xác định lượng canxi hiđroxit phản ứng với tro bay bằng thiết bị phân tích nhiệt trọng lượng và phương pháp gián tiếp là xác định chỉ số hoạt tính cường độ. Kết quả đạt được cho thấy: các chỉ tiêu thí nghiệm của tro bay nghiên cứu thỏa mãn yêu cầu là loại phụ gia khoáng hoạt tính nén theo Tiêu chuẩn TCVN 10302:2014; đồng thời kết quả của phương pháp trực tiếp là cơ sở để giải thích kết quả hiệu quả của tro bay trong phát triển cường độ nén hay chỉ số hoạt tính cường độ theo phương pháp gián tiếp thông qua hiệu ứng puzơlanic.
ABSTRACT
Fly ash is a by-product of coal combustion in thermal power plants. Its physical and chemical characteristics depend on the origin of the coal as well as its combustion technology in the power plant. Thus, chemical, mineralogical, physical and activity characterizations of the fly ash were considered to evaluate. In this research, two test methods (direct method and indirect method) have been used to assess the pozzolanic activity of fly ash, and the results from each test is correlated with each other. The direct method was the thermogravimetric analysis test by measuring reacted calcium hydroxide content and the indirect method used was the compressive strength activity index test. The obtained results showed that, experimental criterias of the fly ash studied conforming to the requirements of activity mineral admixture - fly ash for concrete, mortar and cement according to standard TCVN 10302: 2014; Contemporaneously, results of the direct method are the basis for explaining the effect of fly ash in the development compressive strength or the strength activity index by indirect method through the puzzolanic effect.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn