Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ Tân Rai để thay thế một phần xi măng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Phạm Lý Triều, Nguyễn Thị Lộc, Lê Trung Thành
Nơi đăng: Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng; Số: 47(184);Từ->đến trang: 48-53;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu chế tạo phụ gia khoáng từ bùn đỏ Tân Rai Lâm Đồng bằng phương pháp hoạt hóa ở nhiệt độ 650oC và 750oC (gọi tắt là RM650 và RM750). Kết quả nghiên
cứu cho thấy, so với mẫu 100% xi măng, khi thay thế 5% xi măng bằng các phụ gia khoáng này, mẫu vữa về cơ bản bảo toàn được cường độ, nhưng khi thay thế từ 10% xi măng trở lên cường độ vữa bị giảm mạnh, 33 - 44% khi dùng RM650 thay thế 15 - 20% xi măng và 64 - 67% khi dùng RM750 thay 15 - 20% xi măng.
ABSTRACT
The paper presents results of the research on manufacturing of mineral addition from Tan Rai red mud (RM) by thermal activation method at 650oC and 750oC (abbreviated as RM650 and RM750). Results showed that, compared with sample that contained 100% of cement, as replacing cement
by 5% of this mineral addition, the strength of the mortar samples were almost unchanged but the
strength of mortars were greatly reduced when replacement ratios of cement are greater than or
equal to 10% specifically, the decreases in strength were of 33 - 44% and 64 - 67% as 15 - 20% of
cement is replaced with RM650 and RM750 respectively.
[ 2019\2019m07d012_18_12_372019-3.PDF ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn