Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Định lượng sản phẩm hyđrat của xi măng bằng phương pháp nhiệt - trọng lương
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hướng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 1 (62);Từ->đến trang: 73-78;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các sản phẩm hình thành trong quá trình hyđrat các thành phần khoáng vật trong chất dính kết của bê tông là các nhân tố rất quan trọng ảnh hưởng đến độ bền của bê tông. Bài báo này sẽ trình bày cách định lượng hàm lượng portlandite là nhân tố liên quan trực tiếp đến mức độ hyđrat của xi măng. Ngoài ra, còn xác định hàm lượng canxi cacbonat là công cụ để xác định mức độ ăn mòn cacbonat bê tông. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm phân tích nhiệt – trọng lượng được áp dụng trong nghiên cứu này. Kết quả đạt được cho thấy sự thích hợp của phương pháp áp dụng với bản chất lý hóa của quá trình hyđrat xi măng. Lượng portlandite hình thành xác định được tăng nhanh sau 3 giờ kể từ lúc xi măng tác dụng với nước cho đến 12 giờ, sau thời đoạn này tốc độ hình thành của nó giảm dần.

Từ khóa: hyđrat; bê tong; xi măng; portlandite; cacbonat; phân tích nhiệt trọng-lượng
ABSTRACT
The products created during the hydration of the minerals composition in the binder of the concrete are very important factors affecting the durability of the concrete. This paper shows the quantification of the content of portlandite, the factor which is directly related to the degree of hydration of cement. In addition, the determination of calcium carbonate is a way to determine the extent of corrosion of concrete carbonation. The method of experimental study of thermogravimetric analysis is applied to this study. The results obtained show the relevance of the method applied to the physicochemical nature of the hydration process of cement. Portlandite increased after 3 hours from the moment the cement reacts with water for up to 12 hours and after this period its formation rate decreases.

Key words: hydration; concrete; cement; portlandite; carbonation; thermogravimetric analysis
[ 2020\2020m05d020_11_22_292013-2.PDF ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn