Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Effet des cendres volantes sur la formation d’ettringite différée (DEF): Analyses mécaniques et microstructurales
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen V-H., Leklou N., Mounanga P.
Nơi đăng: AUGC 2013, France; Số: 31;Từ->đến trang: 1-11;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Delayed Ettringite Formation (DEF) is a type of internal sulfate attack caused by heat-induced decomposition of ettringite formed during the initial hydration of cement submitted to temperatures higher than 70°C. In this paper, the effect of fly ash on the expansion of cement mortars caused by DEF was investigated. For this purpose, a portion of cement was replaced by fly ash, with three different dosages (10, 20 and 30%). The mortars were heat-cured at early-age, and tests of expansion, strength, dynamic elastic modulus, mercury porosity and thermogravimetric analysis were carried on these mortars over a period of 500 days. Additionally, scanning electron microscopy (SEM) observations were realized. The results obtained highlighted the mitigation effects of fly ash on DEF.

KEY WORDS: delayed ettringite formation, expansion, mortars, fly ash, heat curing
ABSTRACT
Delayed Ettringite Formation (DEF) is a type of internal sulfate attack caused by heat-induced decomposition of ettringite formed during the initial hydration of cement submitted to temperatures higher than 70°C. In this paper, the effect of fly ash on the expansion of cement mortars caused by DEF was investigated. For this purpose, a portion of cement was replaced by fly ash, with three different dosages (10, 20 and 30%). The mortars were heat-cured at early-age, and tests of expansion, strength, dynamic elastic modulus, mercury porosity and thermogravimetric analysis were carried on these mortars over a period of 500 days. Additionally, scanning electron microscopy (SEM) observations were realized. The results obtained highlighted the mitigation effects of fly ash on DEF.

KEY WORDS: delayed ettringite formation, expansion, mortars, fly ash, heat curing
[ 2020\2020m05d020_11_47_59Contribution1129.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn