Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 The effect of natural pozzolan on delayed ettringite formation of the heat-cured mortars
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van-Huong Nguyen, Nordine Leklou, Jean-Emmanuel Aubert, Pierre Mounanga
Nơi đăng: Construction and Building Materials (ISSN : 0950-0618); Số: 48;Từ->đến trang: 479-484;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Delayed Ettringite Formation (DEF) is an internal sulfate attack caused by early age heating to a temperatureof over 70 C. In this paper, the effect of natural Algerian pozzolan on the expansion of cement mortarscaused by DEF was investigated. For this purpose, a portion of cement was replaced by naturalpozzolan, with three different dosages (10%, 20% and 30%) and finenesses (fine, medium, and coarse).The results obtained highlighted the significant effects of natural pozzolan on DEF and the correlationexisting between the expansion of the heat-cured mortars and the evolution of their mechanicalproperties.
ABSTRACT
Delayed Ettringite Formation (DEF) is an internal sulfate attack caused by early age heating to a temperatureof over 70 C. In this paper, the effect of natural Algerian pozzolan on the expansion of cement mortarscaused by DEF was investigated. For this purpose, a portion of cement was replaced by naturalpozzolan, with three different dosages (10%, 20% and 30%) and finenesses (fine, medium, and coarse).The results obtained highlighted the significant effects of natural pozzolan on DEF and the correlationexisting between the expansion of the heat-cured mortars and the evolution of their mechanicalproperties.
[ 2020\2020m05d020_11_24_282013-3.PDF ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn